Emisje


28.04.2005 |

Akcje serii: H | Liczba akcji: 105 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 2,4 zł

Pozyskanie kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju spółki zgodnie z przyjętą strategią działania; dokapitalizowanie Getin Bank S.A. oraz inne przedsięwzięcia inwestycyjne

19.02.2004 |

Akcje serii: G | Liczba akcji: 245 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1,35 zł

Pozyskanie kapitału niezbędnego do jej dalszego rozwoju zgodnego z przyjętą strategią działania. Zakup pakietu 71,21% akcji Górnośląskiego Banku Gospodarczego S.A. z siedzibą w Katowicach oraz dokapitalizowanie banku po jego przejęciu

08.05.2003 |

Akcje serii: F | Liczba akcji: 54 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł

Pozyskanie kapitału dla sfinansowania projektów związanych z realizacją strategii Emitenta polegającej na zintensyfikowaniu działalności inwestycyjnej w nowych segmentach gospodarki, w tym w szczególności rozpoczęcie działalności leasingowej oraz bankowej w Rosji i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej

05.12.2000 |

Akcje serii: E | Liczba akcji: 5 300 000 | Wartość nominalna: 1 zł

Pozyskanie środków finansowych, które pozwolą na realizację podstawowego celu strategicznego spółki, jakim jest wdrożenie i oferowanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwom szerokiego profilu usług biznesowych realizowanych poprzez sieć Internet

05.12.2000 |

Akcje serii: D | Liczba akcji: 700 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1 zł

Długoterminowe związanie osób objętych Ofertą Menedżerską ze spółką i stworzenie mechanizmów motywacyjnych efektywnego Zarządzania, prowadzących do osiągania dobrych rezultatów ekonomicznych i finansowych oraz zapewnienia stabilnego wzrostu wartości rynkowej Spółki

05.12.2000 |

Akcje serii: C | Liczba akcji: 4 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł

Wzmocnienie kapitałowe Emitenta pozwalające na organizację i rozwój działalności w branży teleinformatycznej

05.12.2000 |

Akcje serii: B | Liczba akcji: 5 900 000 | Wartość nominalna: 1 zł

Wzmocnienie kapitałowe Emitenta pozwalające na organizację i rozwój działalności w branży teleinformatycznej

05.12.2000 |

Akcje serii: A | Liczba akcji: 100 000 | Wartość nominalna: 1 zł

Wyemitowane w związku z zawiązaniem Emitenta w dniu 14.02.1996 r.

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21