Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: B | Liczba akcji: 5 900 000 | Wartość nominalna: 1 zł

05.12.2000 |

Podwyższenie kapitału akcyjnego Spółko o kwotę 5.900.000 złotych poprzez emisję 59.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl