Getin Holding S.A.

Emisje


Akcje serii: C | Liczba akcji: 27 780 000 | Wartość nominalna: 1 zł | Cena emisyjna: 1,08 zł

07.09.2017 |

Zarejestrowanie w dniu 7 września 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o łączną kwotę 27.780.000 zł w drodze emisji 27.780.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Raporty bieżace dotyczące emisji i podwyższenia kapitału zakładowego:

 

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl