Getin Holding S.A.

Sprzedaż TU Europa


14 grudnia 2011 roku Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A. zawarła umowę sprzedaży Grupy  TU Europa, lidera bancassurance w Polsce oraz nawiązania strategicznej współpracy z kupującymi.


Partnerami w tej transakcji są spółki Talanx International AG (dalej: Talanx), trzecia firma ubezpieczeniowa w Niemczech (przychody ze składki przypisanej brutto w 2010 roku wyniosły 23 mld euro) oraz Meiji Yasuda Life Insurance Company (dalej: Meiji Yasuda), lider bancassurance i druga największa firma ubezpieczeniowa w Japonii (przychody ze składki przypisanej brutto w 2010 roku wyniosły 33 mld euro).


Umowa dotyczyła:

• sprzedaży pakietu 50% + 1 akcja firmie Talanx
• uprawnienia do nabycia akcji w ogłoszonym przez Talanx wezwaniu dla Meiji Yasuda
• nawiązania strategicznego partnerstwa z Talanx i Meiji Yasuda


W związku z zamiarem objęcia przez Talanx ponad 50% akcji ogłoszono wezwanie do ich sprzedaży. Po rozliczeniu transakcji, 1 czerwca 2012 roku, Talanx oraz Meiji Yasuda posiadały łącznie 77,97% akcji, a Getin Holding pozostał w spółce z udziałem 16,54%.


W umowie transakcyjnej z Talanx i Meiji Yasuda, Getin Holding został zobowiązany do nierozporządzania swoim udziałem w TU Europa (16,54%) przez okres 5 lat od daty sprzedaży akcji, a także do nierozporządzania nim przez kolejne 5 lat o ile będzie to wymagane.

 

Ponadto, zawarto 10-letnią umowę współpracy pomiędzy spółkami Grupy TU Europa a podmiotami powiązanymi z głównym akcjonariuszem Getin Holding (m.in.  poprzez Getin Noble Bank S.A., Idea Bank oraz Open Finance S.A.). Jeżeli wynik tej współpracy po 5 latach byłby niższy od oczekiwanego o 50% lub więcej, Talanx będzie uprawniony do wykorzystania opcji kupna pozostałych udziałów TU Europa od Getin Holding po obniżonej cenie bazowej o 50 mln EUR (228 mln PLN). 

 

Po kolejnych 5 latach Getin Holding będzie mógł skorzystać z opcji sprzedaży swoich udziałów, a Talanx z opcji ich kupna. W przypadku, gdy wynik współpracy będzie niższy niż oczekiwany (o mniej niż 50%), cena bazowa opcji zarówno kupna jak i sprzedaży, zostanie liniowo obniżona (o 1,250 mln EUR za każdy punkt procentowy odchylenia od progu 90%). Jeżeli jednak, zostanie zrealizowane ponad 90% oczekiwanego wyniku współpracy w poszczególnych latach, spółki dystrybucyjne otrzymają dodatkowe wynagrodzenie.


29 czerwca 2012 roku zawarto porozumienie pomiędzy Talanx, Meiji Yasuda a Getin Holding, w którym zdecydowano o nabyciu w drodze żądania 5,48% udziałów TU Europa od pozostałych akcjonariuszy. W związku z tym zamiarem, GPW na podstawie regulaminu zdecydowała się zawiesić notowania począwszy od dnia 19 lipca 2012r. Po przeprowadzeniu przymusowego wykupu 25 lipca 2012 roku, Getin Holding, Talanx i Meiji Yasuda posiadali łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym TU Europa.


23 października nastąpiło zniesienie dematerializacji akcji, a tym samym wycofanie z obrotu giełdowego akcji spółki TU Europa.

 

 

1) TU Europa, TUnŻ Europa, TU Europa Ukraina, TUnŻ Europa Ukraina, Open Life

Kontakt dla Inwestorów

Marek Gieorgica
Tel +48 501 086 280
mg@clearcom.pl