Getin Holding S.A.

O nas


Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A., założona przez dra Leszka Czarneckiego, to jedna z najszybciej rozwijających się polskich grup finansowych. Należy ona do grona największych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (Index sWIG80).

 

Getin Holding prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na wyszukiwaniu i realizacji projektów w Polsce i poza jej granicami. Grupa funkcjonuje na szeroko pojętym rynku finansowym – w bankowości, pośrednictwie finansowym, ubezpieczeniach i leasingu. Jej celem jest  zwiększanie wartość spółek wchodzących w skład Grupy poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Holding działa w modelu „funkcjonalnym”, stanowiąc tym samym, dla wszystkich podmiotów w Grupie, centrum kompetencji w kluczowych obszarach biznesowych.

 

Getin Holding aktywnie działa na rynkach Europy Wschodniej i Południowej, gdzie posiada cztery banki oraz trzy firmy leasingowe. Należące do Holdingu banki specjalizują się w sprzedaży kredytów gotówkowych, samochodowych oraz ofercie skierowanej do małych i średnich firm. Natomiast spółki leasingowe świadczą kompleksowe usługi w zakresie finansowania m.in. pojazdów lekkich, ciężkich oraz sprzętu medycznego. Strategia Getin Holding zakłada budowę lokalnych grup biznesowych dostosowanych do specyfiki rynków, na których działają.

 

Misją Spółki jest tworzenie wartości poprzez osiąganie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie wymiernych korzyści dla akcjonariuszy. Swój wzrost Getin Holding osiąga poprzez systematyczny rozwój spółek wchodzących w skład Grupy, akwizycje nowych podmiotów lub tworzenie ich od podstaw.

Dokumenty

Statut Getin Holding

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin elektronicznego udziału w Walnym Zgromadzeniu

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Getin Holding SA

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wyniki finansowe

 

Informacja o realizacji
strategii podatkowej
Getin Holding SA

Rok podatkowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku