Getin Holding S.A.

Informacje prasowe


Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding po I kwartale 2022 roku

25.05.2022

W I kwartale 2022 roku wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -218,3 mln PLN. Jego istotnym determinantem były odpisy aktualizacyjne na utratę wartości aktywów Grupy w Ukrainie w związku z rosyjską agresją na ten kraj. Ich łączny wpływ na wynik skonsolidowany wyniósł -222,9 mln PLN. Napięta sytuacja geopolityczna była także kluczowym czynnikiem rozwiązania z końcem lutego br. roku warunkowej umowy sprzedaży przez Holding jego aktywów w Ukrainie.

„Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego kwartału była niewątpliwie agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Od pierwszych dni miała ona bardzo istotne znaczenie na funkcjonowanie Grupy oraz nasze plany biznesowe w tym regionie. Biorąc po uwagę niepewność związaną z aktualną sytuacją geopolityczną zleciliśmy niezależnemu ekspertowi przeprowadzenie testu na utratę wartości ukraińskich spółek Grupy. Jego skutkiem było utworzenie odpisów aktualizacyjnych na poziomie skonsolidowanym o łącznej wartości -222,9 mln PLN”. W opinii Zarządu odzwierciedlają one w sposób adekwatny obecną sytuację w Ukrainie i wyzwania stojące przed naszymi ukraińskimi spółkami” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Zgodnie z zapowiedziami dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć naszych pracowników, aktywa Holdingu oraz środki klientów ukraińskich spółek. W regionach gdzie jest to możliwe prowadzimy działalność operacyjną, lecz jej zakres jest węższy niż miało to miejsce przed wybuchem konfliktu”– dodał.

Grupa Getin Holding podejmuje aktywne działania w celu wsparcia i ochrony pracowników oraz klientów ukraińskich spółek należących do Grupy, przy jednoczesnej trosce o bezpieczeństwo aktywów i zachowanie ciągłości operacyjnej. Wśród podjętych działań można wymienić: umożliwienie klientom dostępu do oszczędności poprzez utrzymanie funkcjonowania oddziałów w bezpiecznych miejscach; wakacje kredytowe dla klientów detalicznych; zabezpieczenie infrastruktury w tym przede wszystkim centrów baz danych; wzmocnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, pakiety pomocowe dla pracowników obejmujące m.in. możliwość alokacji w bezpieczne regiony Ukrainy lub do Polski.

Aktualnie klienci Idea Bank Ukraina mogą korzystać z 67 oddziałów, co stanowi ok. 85% sieci sprzedaży banku. Mimo wyzwań związanych z sytuacji ukraińskiego systemu bankowego, Idea Bank Ukraina zapewnia realizację wszystkich zobowiązań wobec klientów. Bank stopniowo wznawia również działalność kredytową na terenach gdzie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa. Widoczna jest także poprawa spłacalności wcześniejszych zobowiązań przez klientów detalicznych.  „Doświadczenia z Ukrainy z 2014 roku nauczyły nas jak zbudować stabilną instytucję finansową zdolną do funkcjonowania w sytuacji kryzysowej. Dzięki digitalizacji, jak również decentralizacji strategicznej infrastruktury bankowej i nowoczesnym procesom zarządczym, Idea Bank Ukraina dysponuje potencjałem, który umożliwi mu odbudowę wartości dla akcjonariuszy, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja” – powiedział Piotr Kaczmarek.

Kwartalny wynik netto segmentu Ukraina wyniósł -201,5 mln PLN i  był silnie determinowany odpisami aktualizacyjnymi na utratę wartości aktywów w kwocie -216,4 mln PLN. Na koniec marca br. suma bilansowa segmentu Ukraina wynosiła ponad 607 mln PLN.

Kontakt dla Mediów