Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding za rok 2018

30.04.2019 | numer raportu:

W 2018 roku Grupa Getin Holding osiągnęła wynik netto na działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie -948,3 mln PLN. Głównym determinantem wyniku były jednorazowe odpisy dokonanie przez Idea Bank Polska, których źródła związane są z przeszłością. Wpływ Idea Banku na wynik Holdingu wyniósł -1029,7 mln PLN. Jednocześnie, Grupa odnotowała znaczącą poprawę sytuacji na rynkach zagranicznych. Kontrybucja działających tam spółek wzrosła ponad dwukrotnie, osiągając poziom 122,1 mln PLN.

„Miniony rok był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych okresów w historii Holdingu. Rezerwy oraz odpisy dokonane przez Idea Bank, będące skutkiem rozliczenia trudnej przeszłości, miały fundamentalny wpływ na nasz wynik finansowy. Wierzę, iż zgodnie z deklaracjami Zarządu Idea Banku, proces ten został już zakończony, a działania zmierzające do poprawy sytuacji kapitałowej i rentowności Banku, będą realizowane z poszanowaniem interesów Akcjonariuszy Holdingu” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Pomimo trudnej sytuacji na rynku krajowym, Grupa kontynuowała rozwój biznesu zagranicznego. Zainicjowaliśmy wiele projektów związanych z digitalizacją naszych spółek, czego efekty powinny być widoczne w kolejnych okresach.” – dodał.

W 2018 w Idea Banku skumulowały się negatywne skutki błędów poprzednich lat, które skutkowały koniecznością utworzenia znaczących rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa Grupy. Zdecydowana większość wprowadzonych rezerw i odpisów na należności miała charakter jednorazowy, a ich źródła związane są z przeszłością. Obecnie Idea Bank stopniowo wdraża nowy model biznesowy oparty o bezpieczne produkty i lekką, niskokosztową strukturę organizacyjną, która jest możliwa dzięki nowym technologiom IT i rozwiązaniom umożliwiającym korzystanie z usług bankowych online. Ponadto Bank aktywnie poszukuje rozwiązań, które wzmocnią jego sytuację kapitałową i umożliwią powrót na ścieżkę rentowności.

Na Ukrainie Getin Holding wypracował zysk netto na poziomie 64 mln PLN, co jest wynikiem sześciokrotnie lepszym niż w 2017 roku. Głównym determinantem tak dynamicznego wzrostu było dostosowanie modelu biznesowego do stabilnej sytuacji w lokalnej gospodarce, dalsza digitalizacja, rozbudowa sieci sprzedaży do 200 placówek oraz korzystny kurs wymiany. Na koniec roku pozytywną kontrybucję do wyniku segmentu odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS, która przedterminowo zwróciła do GH 15,9 mln PLN pożyczki zaciągniętej w 2017 roku. Po raz kolejny segment Ukraina odnotował wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej. Na koniec roku portfel kredytowy, w walucie lokalnej, wzrósł o 17,2% r/r. Ponadto Grupa znacząco zwiększyła poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +94,8%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 33,8%). ROE segmentu Ukraina wyniosło 86,8%.

Działająca na terenie Federacji Rosyjskiej spółka Carcade wypracowała zysk netto na poziomie 26,6 mln PLN, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej. Przez cały rok Spółka utrzymywała wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży leasingowej, które w skali roku wzrosły o 42,4% (w RUB). Carcade wprowadziło nowe rozwiązania dla Klientów, dokonując odświeżenia marki i wprowadzając nową platformę sprzedażową z dostępem online do usług posprzedażowych. Uruchomiono także aplikację mobilną. Umożliwiło to Spółce osiągnięcie blisko 9% udziału w rosyjskim rynku leasingowym. W minionym roku wynik prowizyjny wzrósł do poziomu 25,2 mln PLN, a  odsetkowy do 60,6 mln PLN. Dzięki stałej poprawie jakości portfela, Carcade odnotowała istotny spadek kosztu ryzyka w ujęciu rocznym. O dobrej sytuacji Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Carcade wypłaciło w 2018 roku na rzecz Getin Holding 10,3 mln PLN dywidendy.

W 2018 roku Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie 16,1 mln PLN, co jest wynikiem o ponad 50% lepszym niż rok wcześniej. Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając od początku roku poziom blisko 1,2 mld RON (+11,4% r/r). Wzrosty odnotował zarówno Bank (w RON +14,5 r/r), jak i spółka leasingowa (w RON +8,6% r/r). Dobre wyniki sprzedażowe przyczyniły się do wzrostu portfela kredytowego o 16,1% i leasingowego o 15,5% w ujęciu rocznym. Na koniec grudnia suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,3 mld PLN, co oznacza 16,5% wzrost od początku roku. Strategicznym projektem zainicjowanym w 2018 roku i kontynuowanym obecnie przez Idea Bank Rumunia jest digitalizacja i rozwój mobilnych kanałów dostępu w połączeniu z optymalizacją sieci sprzedaży – wprowadzenie nowego formatu placówek oraz zwiększenie ich dostępności.

W minionym roku zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 15,5 mln PLN. Od początku roku Idea Bank Białoruś odnotowywał dynamiczny wzrost salda kredytowego (+33,6% w BYN) oraz depozytowego (+39,7% w BYN). W tym samym okresie wzrósł również wynik prowizyjny o 18,1% w ujęciu r/r (w BYN). Wynik odsetkowy, zmniejszył się o 17,4% w wyniku silnej presji obniżki stóp procentowych przez Regulatora. Na Białorusi Grupa odnotowuje stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład Holdingu, również Idea Bank Białoruś prowadził intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. W związku z wdrożeniem systemu umożliwiającego udzielanie pożyczek na zakup towarów drogą internetową od III kwartału 2018 r. bank rozpoczął oferowanie pożyczek on-line (consumer finance). Już w IV kwartale udział sprzedaży produktów detalicznych kanałami zdalnymi osiągnął poziom 36,7%. Zrealizowany w minionym roku projekt digitalizacji ma na celu ograniczenie kosztów oraz dalszą optymalizację i unowocześnienie procesów biznesowych. W 2018 roku Idea Bank Białoruś wypłacił 10,8 mln PLN dywidendy.