Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Getin Holding dokonał wykupu obligacji serii A4

18.05.2018 | numer raportu:

W dniu 18 maja 2018 roku Getin Holding dokonał wykupu obligacji serii A4, wyemitowanych 18 maja 2017 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 12 miesięcy od daty emisji. Getin Holding terminowo wywiązał się z obowiązku wykupu papierów dłużnych, w kwocie 50 mln PLN (50 000 obligacji w cenie 1 000 PLN każda).
Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była stała i wynosiła 5% w skali roku, a odsetki wypłacane były co 6 miesięcy. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.