Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding za 2017 rok

16.03.2018 | numer raportu:

Grupa Getin Holding wypracowała w 2017 roku 183,4 mln PLN zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W tym samym okresie przychody operacyjne netto Grupy osiągnęły poziom 1,6 mld PLN i były o 2,8% wyższe niż rok wcześniej. Minione dwanaście miesięcy było okresem rozwoju całej Grupy Kapitałowej, czego efektem jest niemalże dwukrotny wzrost udziału biznesu zagranicznego w wyniku Holdingu.  Wszystkie segmenty biznesowe zakończyły rok z pozytywnym wynikiem finansowym. Dobrej rentowności towarzyszył wzrost sprzedaży kredytowej oraz leasingowej, a także systematyczne zwiększanie sumy bilansowej na wszystkich rynkach.

„Rok 2017 był dla nas udany zarówno pod względem przychodów, jak i dalszego rozwoju biznesu. We wszystkich kluczowych segmentach naszej działalności odnotowaliśmy pozytywny i zgodny założeniami wynik finansowy i to pomimo dodatkowych obciążeń związanych z podatkiem bankowym w Polsce” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding.

Na koniec grudnia suma bilansowa Grupy wyniosła 28,2 mld PLN i była wyższa o 9,2% w ujęciu rocznym. Grupa osiągnęła również wzrost salda kredytów i leasingu o 11,6% do 18,6 mld PLN oraz salda depozytów do 19,7 mld PLN (+14,4% r/r). Grupa Getin Holding odnotowała także wzrost efektywności. Na koniec grudnia wskaźnik C/I wyniósł 51,9% (-0,8 p.p. r/r).

Grupa Idea Bank Polska wypracowała roczny zysk netto, z uwzględnieniem transakcji jednorazowych, na poziomie 230,8 mln PLN. Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Idea Bank Polska osiągnęła 9,6 mld PLN i była wyższa o 18,5% r/r. Rekordowe wzrosty (+29% r/r) osiągnęła roczna sprzedaż faktoringu oraz leasingu. Bank odnotował znaczący wzrost rachunków firmowych, jak również zakładanych przez osoby fizyczne. Popularnością cieszyły się także usługi księgowe, których wartość wzrosła o 17% w ujęciu rocznym. Drugie półrocze 2017 roku to okres intensywnych przygotowań operacyjnych do fuzji Idei Leasing i Getin Leasing. Powstała w marcu br. Idea Getin Leasing jest obecnie jednym z liderów rynku leasingowego w Polsce. Ostatnie kwartały to również okres stabilizacji wskaźników kapitałowych Grupy. Na koniec grudnia skonsolidowany wskaźnik CAR wynosił 14,0%, a Tier 1 12,6%. Suma bilansowa osiągnęła poziom blisko 24 mld PLN.

Miniony rok był udany także dla biznesu rosyjskiego Grupy Getin Holding. Powrót Carcade do grona liderów rynku leasingu na terenie Federacji Rosyjskiej w segmencie samochodów do 3,5 tony był możliwy dzięki blisko 91% wzrostowi sprzedaży w ujęciu rok do roku. Zysk netto Grupy Getin Holding z działalności w Rosji wyniósł w 2017 roku 10,7 mln PLN.  Carcade odnotowała również spadek kosztów działania liczonych w walucie lokalnej. Realizowana aktualnie strategia Carcade spotkała się z uznaniem rynku, czego efektem było wyemitowanie w 2017 roku obligacji o łącznej wartości 2,5 mld RUB.

Rok 2017 był okresem znaczącej poprawy przychodów Grupy także z działalności na Białorusi. W ujęciu rocznym zysk Grupy Idea Bank Białoruś wzrósł o 60,7% do poziomu 25,1 mln PLN. Jest to efektem m.in. znaczącego wzrostu sprzedaży (+99,0% r/r w BYN) zarówno w obszarze kredytów detalicznych (+115,0%), jak i firmowych (+70,0%). Przekłada się to na stały wzrost salda kredytowego, które w ujęciu rocznym zwiększyło się o 44,5% (w BYN). Grupa odnotowuje także stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych.

Ostatnie kwartały to udany okres dla Idea Banku Ukraina. Dynamiczny wzrost przychodów oraz wskaźników sprzedażowych to zasługa poprawy sytuacji gospodarczej na Ukrainie oraz dostosowania modelu biznesowego do warunków polityczno-ekonomicznych. W minionym roku Grupa Getin Holding odnotowała na Ukrainie wzrost przychodów operacyjnych w lokalnej walucie o 43,2% w stosunku do 2016 roku. Portfel kredytowy na koniec grudnia ubr. wynosił 2,9 mld UAH i był większy o 20,2% w ujęciu rocznym. Zysk Grupy Getin Holding na Ukrainie wyniósł w 2017 roku 10,5 mln PLN w porównaniu do straty w kwocie -4,3 mln PLN za 2016 rok. W czwartym kwartale 2017 roku Idea Bank Ukraina wdrożył we współpracy z Getin Noble Bankiem ofertę dedykowaną obywatelom Ukrainy przebywającymi na terenie RP. Największym wyróżnikiem wspólnej oferty jest zapewnienie Klientom pochodzącym z Ukrainy szybkich, bezpiecznych i tanich przelewów międzynarodowych oraz obsługi w ich rodzimym języku. Bank przeprowadził również inwestycje w nowe systemy informatyczne, w tym systemy bezpieczeństwa.  

Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie 10,7 mln PLN. Wzrost rentowności odnotował zarówno Idea Bank Rumunia, jak i Idea Leasing Rumunia. W minionym roku Grupa wykorzystywała dobrą sytuację ekonomiczną w kraju, co przełożyło się na znaczące wzrosty kluczowych wskaźników biznesowych. Wartość sprzedaży wzrosła o 7,7% w skali roku i osiągnęła poziom ponad 1 mld RON. Idea Bank Rumunia odnotował także istotny wzrost liczby klientów korzystających z jego usług (+21%) oraz liczby rachunków bieżących (+13%), w porównaniu do 2016 roku. Dodatkowo w 2017 roku Bank został uhonorowany prestiżowymi nagrodami, w tym „The Best Dynamics of Savings Award” oraz „The Best Asset Dynamics Award”, przyznanych na gali „Top Bankers”. Na koniec grudnia suma bilansowa Grupy Idea Bank Rumunia wzrosła o 9,3% r/r do blisko 2 mld PLN.