Getin Holding S.A.

Pytania akcjonariuszy

Pytania akcjonariuszy skierowane do Zarządu Getin Holding S.A. w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami Zarządu.


07.08.2017 Pytanie:

Co się składa na poziom kosztów emisji akcji serii C przekazanych do wiadomości publicznej w drodze Raportu bieżącego Emitenta nr 30/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r. sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim?

30.08.2017 Odpowiedź

Zarząd Getin Holding S.A. (dalej Emitent), działając w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych, w odpowiedzi na pytanie zadane przez Akcjonariusza „co się składa na poziom kosztów emisji akcji serii C”  przekazanych do wiadomości publicznej w drodze Raportu  bieżącego Emitenta nr 30/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 r.  sporządzonego zgodnie z wymogami Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunkach uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oświadcza, że na  łączną wysokość kosztów  emisji Akcji serii C złożyły się koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty i emisji Akcji serii C obejmujące m.in.  koszty przeprowadzenia i obsługi zarówno walnego zgromadzenia, jak i emisji akcji serii C, koszty doradztwa, koszty obsługi prawnej, a także koszty związane z przygotowaniem dokumentacji  i rejestracją  podwyższenia kapitału zakładowego, jak również  koszty wynagrodzenia za pośredniczenie w proponowaniu nabycia akcji Getin Holding S.A. oraz  podatek od czynności cywilno-prawnych. W ocenie Emitenta koszty poniesione przez Spółkę nie odbiegają od kosztów rynkowych w odniesieniu do tego rodzaju operacji.

Link do raportu bieżącego nr 31/2017

 

Kontakt dla Inwestorów

Marek Gieorgica
Tel +48 501 086 280
mg@clearcom.pl