Getin Holding S.A.

Obniżenie kapitału zakładowego Getin Holding SA


Stanowisko Zarządu Getin Holding SA

Podstawowym celem Getin Holdingu jest budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez strategiczne akwizycje, rozwój a następnie sprzedaż podmiotów działających na szeroko rozumianym rynku usług finansowych. Wyzwania związane z pandemią, rosnące ograniczenia regulacyjne oraz niepewność na zagranicznych rynkach finansowych tworzą niesprzyjające warunki do prowadzenia tego typu działalności, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ryzyko oraz spodziewany zwrot z inwestycji. Istotny wpływ ma również trudna sytuacja formalno-prawna oraz kwestie wizerunkowe, które znacząco utrudniają działalność Spółki na rynkach regulowanych. …więcej

 

List Zarządu do Akcjonariuszy

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Listu Zarządu Getin Holding SA do Akcjonariuszy

 

Prezentacja dla Akcjonariuszy

 

Prezentacja dotycząca procesu zmian na kapitałach oraz wypłaty do Akcjonariuszy

 

Obniżenie kapitału zakładowego Getin Holding SA

 

Informacja o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Getin Holding S.A.

Informacja o dniu, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty z tytułu obniżenia kapitału zakładowego oraz dniu, w którym nastąpi wypłata środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na rzecz akcjonariuszy

Zestaw Q&A

[aktualizacja z 22.11.2022]

 

W związku z prowadzonym procesem, przygotowaliśmy dla Państwa zestaw kluczowych pytań i odpowiedzi, zebranych w jednym miejscu, dla łatwiejszego dotarcia do informacji.

 

Materiały dotyczące NWZA

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zebranymi na dedykowanej stronie

 

Link do transmisji NWZA, kliknij TUTAJ

 

Wszelkie pytania dotyczące NWZA prosimy kierować na adres: walne.zgromadzenie@getin.pl

 

Spotkanie Zarządu GH
z Akcjonariuszami

Formuła spotkania: Video za pośrednictwem MS Teams

Termin: 26 listopada 2021 roku, godz. 13.00

Link do videoSpotkanie Zarządu GH z Akcjonariuszami

 

Zapraszamy Państwa do zadawania pytań związanych z procesem obniżenia kapitału zakładowego już teraz, przesyłając maila na adres pytania@getin.pl.

Uprzejmie informujemy, że będzie to jedyna forma zadawania pytań także podczas spotkania, ze względu na ograniczenia techniczne związane z dużą liczbą zainteresowanych udziałem w spotkaniu.

 

Ogłoszenie o uchwaleniu obniżenia kapitału zakładowego wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania roszczeń

 

Getin Holding S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 252/2021(6397) pod pozycją 80689 ukazało się ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h., celem przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21 grudnia 2021 r. obniżenia kapitału zakładowego Spółki o następującej treści:

 

Ogłoszenie o uchwaleniu obniżenia kapitału zakładowego wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania roszczeń

Zarząd Getin Holding spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000004335, ogłasza, że w dniu 21 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 740.092.633,80 zł, tj. z kwoty 759.069.368,00 zł do kwoty 18.976.734,20 zł, przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki o kwotę 3,90 zł, tj. z 4,00 zł do 0,10 zł.

Zarząd Spółki na podstawie art. 456 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks społek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) wzywa wierzycieli Spółki, aby ci w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia zgłaszali swoje roszczenia wobec Spółki.

Zgłoszeń należy dokonać na piśmie we wskazanym wyżej terminie na adres Spółki: Getin Holding S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.

Informacja o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Getin Holding S.A.

 

Oświadczenie KDPW o zamianie akcji

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Prosimy o przesyłanie pytań dotyczacych procesu na adres pytania@getin.pl

 

Wszelkie pytania dotyczące NWZA prosimy kierować na adres: walne.zgromadzenie@getin.pl

 

Kontakt dla Inwestorów

Marek Gieorgica
Tel +48 501 086 280
mg@clearcom.pl