Informacje prasowe


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding za I półrocze 2017 roku


21.08.2017

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 66,6 mln PLN i był on o 7,4% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (bez uwzględnienia transakcji sprzedaży GetBack). Przychody operacyjne Grupy osiągnęły poziom 764,2 mln PLN. Pierwsze półrocze było dla Grupy okresem dalszej stabilizacji i wzrostu w najważniejszych obszarach działalności.

„Wzrost przychodów związany ze stabilizacją na kluczowych dla Holdingu rynkach, pozwala z optymizmem patrzeć na nadchodzące kwartały.” -  powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „W najbliższym czasie będziemy koncentrować się na umocnieniu naszej pozycji w strategicznych dla nas segmentach lokalnych rynków i rozwoju w nowych obszarach” – dodaje.

W pierwszym półroczu 2017 roku Grupa Idea Bank Polska osiągnęła zysk netto na poziomie 109,9 mln PLN, co jest wynikiem lepszym o 24,3% (r/r). Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Idea Bank osiągnęła poziom ponad 5,0 mld PLN. W drugim kwartale br. sprzedaż leasingowa Grupy osiągnęła rekordowy poziom 1,4 mld PLN. W efekcie kontynuacji strategii opartej o budowę portfela produktów wysokomarżowych, wynik odsetkowy Grupy wzrósł w okresie sześciu miesięcy o 41,8% r/r (do 383,4 mln PLN). Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął poziom 187,3 mln PLN (+17,5% r/r). Warto podkreślić, iż w drugim kwartale Grupa utrzymała marżę odsetkową na poziomie 4,0%. Na koniec czerwca suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła blisko 22,9 mld PLN, a wskaźniki kapitałowe osiągnęły poziom: CAR 14,0%, i Tier1 12,0%. 

W II kwartale br. Grupa Carcade Rosja osiągnęła pełne zdolności sprzedażowe, co pozytywnie wpłynęło na rentowność spółki. Odnotowany wzrost sprzedaży w I półroczu wyniósł aż 91,7% w ujęciu rok do roku. Wynik netto narastająco to 1,6 mln PLN co oznacza wzrost o blisko 45% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Wynik odsetkowy w walucie lokalnej wzrósł o 12,5% w ujęciu rok do roku, a wynik prowizyjny o 11,9%. Spółka odnotowała również 21% spadek kosztów w efekcie przeprowadzonej w ubiegłym roku restrukturyzacji. W II kwartale Carcade wyemitowała obligacje o wartości 2,5 mld RUB.

Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 14,2 mln PLN, co oznacza 27,5% wzrost w ujęciu rocznym. Jest to efektem m.in. znaczącego wzrostu sprzedaży (+102,0% r/r w lokalnej walucie) zarówno w obszarze kredytów detalicznych (+130,0%), jak i firmowych (+61,7%). Grupa odnotowała również dalszą poprawę jakości portfela kredytowego oraz wzrost efektywności działań windykacyjnych. W I półroczu Idea Bank Białoruś wypłacił 4,5 mln PLN dywidendy.

Zysk netto Idea Banku Ukraina wyniósł w pierwszym półroczu 9,1 mln PLN co oznacza ponad 10-krotną poprawę względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Bank systematycznie odnotowuje wzrost sprzedaży. W I połowie roku osiągnęła ona poziom blisko 1,1 mld UAH (+59,9% r/r). Spółka utrzymuje jednocześnie bezpieczne wskaźniki ryzyka nowej sprzedaży kredytowej. Zgodnie z zapowiedziami, w II kwartale rozpoczęła działalność spółka New Finance Service Ukraina, specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami. NFS posiada w swoim portfelu m.in. wierzytelności skupione od Idea Banku Ukraina i prowadzi w jego imieniu działania windykacyjne.

W pierwszym półroczu Grupa Idea Bank Rumunia wypracowała zysk netto na poziomie 2,4 mln PLN. Dzięki utrzymującej się dobrej koniunkturze gospodarczej Grupa odnotowała wzrost sprzedaży leasingowej o 4,8% r/r (do 247 mln PLN) oraz kredytowej o 13% r/r (do 245 mln PLN). Marża odsetkowa osiągnęła poziom 2,8%. Na koniec czerwca suma bilansowa Grupy Idea Bank Rumunia wyniosła ponad 1,8 mld PLN.

Kontakt dla Mediów

Wojciech Sury

Wojciech Sury

Rzecznik Prasowy

w.sury@getin.pl