Informacje prasowe


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding za rok 2015


17.03.2016

„Miniony rok był dla naszej Grupy okresem pełnym wyzwań na wszystkich rynkach zagranicznych. Stało się to katalizatorem strategicznych zmian, których celem było dostosowanie modelu biznesowego do aktualnej sytuacji polityczno-ekonomicznej w Europie Wschodniej” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Dzięki podjętym działaniom oraz stabilizacji w regionie, w czwartym kwartale zaobserwowaliśmy poprawę sytuacji biznesowej” – dodaje.

W 2015 roku Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 312,2 mln PLN, co oznacza 29,4% wzrost w ujęciu rok do roku. Zakończony z sukcesem debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwił pozyskanie ponad 250 mln PLN na dalszy rozwój Grupy. W 2015 roku wynik odsetkowy Grupy wyniósł 371,9 mln PLN (+12% r/r), a wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 470,0 mln PLN (+41,8% r/r). Sprzedaż Grupy osiągnęła rekordowy poziom blisko 6,2 mld PLN. Na koniec roku suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła 18,9 mld PLN, co oznacza  wzrost o 25,2% w ujęciu rok do roku. W grudniu Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie emisji obligacji podporządkowanych w kwocie 165 mln PLN na poczet współczynnika wypłacalności. Na koniec grudnia współczynnik CAR Idea Banku wynosił 16,5%, a CET1 14,1%. Znaczącą kontrybucję do wyniku Holdingu w 2015 roku wniosły również działające
w Polsce MW Trade (19,4 mln PLN) oraz Getin Leasing (31,8 mln PLN).

Działalność Grupy Getin Holding na terytorium Federacji Rosyjskiej była w znaczącym stopniu uwarunkowana sytuacją ekonomiczno-polityczną w regionie. Utrudniony dostęp oraz wysokie koszty finansowania, a także duże zmniejszenie się rynku leasingowego w Rosji, w znaczący sposób ograniczały poziom działalności biznesowej Carcade. W rezultacie zakończonego procesu sprzedaży Spółka pozostanie aktywem Grupy. Holding ograniczył jednak ekspozycję na rynek rosyjski, realizując w czerwcu transakcję sprzedaży Idea Bank Rosja. Na koniec roku zysk z prowadzonej na terenie Federacji Rosyjskiej działalności wyniósł 6,8 mln PLN.

W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 24,3 mln PLN. Zysk w lokalnej walucie wyniósł 102,2 mld BYR i był o 5,5% lepszy w ujęciu rok do roku. W minionych kwartałach Bank prowadził intensywne działania związane z wyskalowaniem prowadzonej działalności do aktualnych warunków rynkowych. Wśród podjętych działań można wymienić optymalizację kosztów nieosobowych oraz struktury i poziomu zatrudnienia. Zakończono również formalny i operacyjny proces włączenia Białoruskiego Banku Małego Biznesu do Idea Bank Białoruś. Bank podjął również strategiczną decyzję o wycofaniu się z rynku kredytów ratalnych.

Stabilizacja sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie oraz podjęte przez Getin Holding działania sprawiły, iż od sierpnia 2015 roku Grupa Idea Bank Ukraina osiągała dodatni wynik z działalności operacyjnej z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych. W 2015 roku Bank odnotował ponad dwukrotny wzrost środków zgromadzonych przez osoby fizyczne na rachunkach bieżących oraz rekordową kwartalną (Q4’2015) dochodowość aktywów odsetkowych. Na koniec 2015 roku strata Holdingu na rynku ukraińskim wyniosła 16,8 mln PLN, względem 49 mln PLN straty na koniec 2014 roku.

W 2015 roku Grupa Idea Bank Rumunia koncentrowała się na dalszym organicznym rozwoju biznesu. W efekcie podjętych działań Bank wypracował rekordowe kwartalne wzrosty sprzedaży kredytów detalicznych (+45,7% q/q) oraz operacyjnych (+91,0% q/q). Grupa odnotowała także rekordowe kwartalne wzrosty wolumenów sprzedaży leasingowej: leasing operacyjny (+27,9% q/q) oraz pożyczek (+71,6% q/q). Nastąpił również wzrost dochodowości odsetkowej z poziomu 4,6% do 5,5%, mimo spadku stóp procentowych. W wyniku transakcji sprzedaży starego portfela kredytowego w IV kwartale 2015 roku wskaźnik NPL spadł z 31,3% do 12,3%. W 2015 roku Grupa Idea Bank Rumunia odnotowała stratę netto na poziomie 34,9 mln z czego 11,8 mln PLN stanowi one-off związany z czyszczeniem bilansu.

Kontakt dla Mediów

Wojciech Sury

Wojciech Sury

Rzecznik Prasowy

w.sury@getin.pl