Emisje


Akcje serii: C | Liczba akcji: 4 000 000 | Wartość nominalna: 1 zł


05.12.2000 |

Kapitał akcyjny Emitenta został podwyższony o kwotę 4.000.000. poprzez emisję 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 100 zł każda

Kontakt dla Inwestorów

Mirosław Tużnik

Relacje Inwestorskie

m.tuznik@getin.pl

Tel. 22 270 58 21