Aktualności


Podpisanie umowy w sprawie zakupu Wschodniego Banku Cukrownictwa


09.09.2005

Getin Holding S.A. podpisał umowę o zakupie akcji Wschodniego Banku Cukrownictwa w Lublinie. Akcje, które na mocy tej umowy staną się własnością Holdingu, stanowią 99,91% kapitału zakładowego WBC i uprawniają do wykonywania 99,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy WBC.
Wartość transakcji wyniesie 210 mln złotych. Holding nabędzie akcje od dotychczasowych akcjonariuszy – 12 największych banków polskich. Skuteczne nabycie akcji nastąpi pod warunkiem, że Getin Holding uzyska pozytywne decyzje w sprawie transakcji od Komisji Nadzoru Bankowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zgodę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Warunkami skutecznej transakcji są również:

  •   niewykonanie przez żadnego z akcjonariuszy WBC prawa pierwokupu akcji,
  •   wyrażenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WBC zgody na dokonanie zakupu akcji tego banku przez Getin Holding S.A.,
  •   uzyskanie przez sprzedające banki niezbędnych opinii i zgód korporacyjnych,
  •   a także brak istotnych negatywnych zmian w funkcjonowaniu tego banku do dnia, w którym może nastąpić skuteczne nabycie akcji.

Umowy podpisane z dotychczasowymi akcjonariuszami przewidują postanowienia dotyczące szeregu kar umownych, w jednolitej wysokości 5 mln zł. za każde naruszenie umowy.