Getin Holding S.A.

Informacje prasowe


Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za pierwszy kwartał 2024 r. pod znakiem wysokiego zysku Idea Bank (Ukraina)

17.05.2024

17.05.2024 – W pierwszych trzech miesiącach br. Idea Bank (Ukraina) wygenerował zysk netto w wysokości 19 mln zł. Na skutek decyzji Narodowego Banku Ukrainy, Grupa Getin Holding rozpoczęła działania mające na celu potencjalną sprzedaż wszystkich posiadanych akcji ukraińskich aktywów. Wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w pierwszym kwartale 2024 roku wyniósł 3,7 mln zł.
Od początku 2023 roku Idea Bank (Ukraina) konsekwentnie osiąga dodatnie wyniki w poszczególnych kwartałach na poziomie wyniku operacyjnego (ujemny wynik netto banku w czwartym kwartale ub. roku był efektem zwiększenia w grudniu 2023 r. obciążenia z tytułu podatku dochodowego w związku ze zmianą stawki podatku dla banków z 18 do 50 proc.).

Wyniki osiągnięte przez IBU w pierwszym kwartale 2024 r. potwierdzają dobrą kondycję banku. W omawianym okresie jego zysk wyniósł 19 mln zł. Sprzedaż kredytów w pierwszym kwartale 2024 r. utrzymała się na poziomie zbliżonym do sprzedaży w czwartym kwartale 2023 r. i wzrosła o ponad 50 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r. Również wyniki z tytułu odsetek i prowizji oraz koszty działania i koszty rezerw prezentowały się stabilnie w ujęciu q/q.
– Jesteśmy dumni, że Idea Bank (Ukraina) jest obecnie jednym z najbardziej dochodowych i efektywnych banków na ukraińskim rynku. Mimo toczących się działań wojennych i niesprzyjającej sytuacji geopolitycznej, jego portfel charakteryzuje się stabilnym poziomem ryzyka – mówi Piotr Miałkowski, Prezes Zarządu Getin Holding.

Decyzja o sprzedaży IBU

Na początku kwietnia Narodowy Bank Ukrainy poinformował Getin Holding o utrzymaniu zakazu wykonywania prawa głosu w Idea Bank (Ukraina), a następnie w pierwszych dniach maja podjął decyzję o zastosowaniu wobec emitenta i Leszka Czarneckiego środków wpływu w postaci żądania zbycia akcji imiennych. Wyznaczony przez NBU termin na realizację decyzji wynosi sześć miesięcy.
–Tak jak wcześniej deklarowaliśmy, podtrzymujemy zainteresowanie rynkiem ukraińskim, jednak szanujemy i respektujemy w pełni decyzję tamtejszego Banku Centralnego. Stąd też podjęliśmy kroki zmierzające do jak najsprawniejszego przygotowania potencjalnej transakcji zbycia naszych udziałów w IBU. Do tego procesu zaprosiliśmy do współpracy bank inwestycyjny Rothschild & Co. O kolejnych krokach będziemy informować rynek – mówi Piotr Miałkowski.

Wypłata dywidendy w wysokości ponad 51 mln zł

Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku aktywa Getin Holding wynosiły 113,2 mln zł, z czego prawie 79 mln zł stanowiły aktywa płynne w postaci środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Wynik netto Getin Holding w pierwszym kwartale wyniósł 1,1 mln zł. Z kolei skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 3,7 mln zł.
Zgodnie z rekomendacją Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding na początku kwietnia zdecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 51 mln zł, co nastąpiło 12 kwietnia br. W dywidendzie uczestniczyły wszystkie akcje Spółki (0,27 zł brutto na jedną akcję).