Getin Holding S.A.

Informacje prasowe


Wyniki finansowe Getin Holding za 2023 rok – aktywny biznes w Ukrainie oraz wypłata dywidendy

07.03.2024

Warszawa, 08.03.2024 – W 2023 roku sytuacja Grupy Getin Holding związana była głównie z wydarzeniami w Ukrainie, gdzie działa należący do niej bank. Wartość bilansowa inwestycji w Ukrainie na koniec 2023 roku wzrosła z 7 mln do 13 mln zł. Zysk netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w ubiegłym roku – 27,3 mln zł. Zarząd rekomenduje ZWZA wypłatę dywidendy w wysokości 51,2 mln zł (0,27 zł na akcję).

– Strategiczną inwestycją Getin Holding jest Idea Bank Ukraina, który dostosował się do działania w trudnym otoczeniu i generował zyski. Bank spełnia wymogi kapitałowe i płynnościowe oraz sukcesywnie odbudowuje kapitał. IBU udowadnia, że ma model biznesowy odporny na trudne czasy – mówi Piotr Miałkowski, Prezes Zarządu Getin Holding. – Chcemy pozostać w Ukrainie na dłużej, ale oczywiście nie wszystko zależy od nas. Wiele zależeć będzie od decyzji Narodowego Banku Ukrainy w sprawie czasowego zakazu wykonywania głosu przez GH. Decyzji jeszcze nie ma, jak tylko się pojawi, to oczywiście poinformujemy o tym rynek – dodaje. W kontekście procesu odzyskiwania reputacji biznesowej akcjonariusza IBU, Spółka pozostaje w merytorycznym kontakcie z NBU.

Wycena Idea Banku (Ukraina) wzrosła w 2023 roku z 7 mln zł do 13 mln zł. Na poziomie jednostkowym odpis aktualizujący wartość inwestycji zmniejszył się o 6 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym odpis z tytułu utraty wartości rozpoznany w wynikach 2023 roku wyniósł -4,5 mln zł. Zmiany poziomu odpisu w poszczególnych kwartałach były efektem osiąganych przez bank wyników oraz wyceny kapitałów własnych banku, na których wysokość poza wynikami finansowymi wpływała zmiana kursu hrywny.

Przychody operacyjne netto Grupy Getin Holding wyniosły w ubiegłym roku 206,6 mln zł, a zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 27,3 mln zł, na co wpływ miały przede wszystkim wyniki biznesu w Ukrainie.
W 2023 roku Getin Holding realizował wpływy z transakcji M&A zakończonych w poprzednich latach zgodnie z planem – w bieżącym roku Spółka otrzymała za sprzedaż Carcade i Idea Bank (Rumunia) środki w wysokości ok. 22 mln zł (4,8 mln EUR).

Ponad 51 mln zł na wypłatę dywidendy
W maju 2023 r. miała miejsce wyplata na rzecz akcjonariuszy dywidendy w wysokości 110 mln zł. W tym roku Zarząd Getin Holding również zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 51,2 mln zł, czyli 27 groszy brutto na akcję. – Konsekwentnie realizujemy strategię zakomunikowaną rynkowi w poprzednich okresach sprawozdawczych. Proponowany przez Zarząd termin ustalenia prawa do dywidendy to 9 kwietnia, natomiast termin wypłaty to 12 kwietnia. W tym procesie będą uczestniczyły wszystkie akcje Spółki. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – mówi Piotr Miałkowski.