Getin Holding S.A.

Informacje prasowe


Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding po III kwartale 2023 roku

16.11.2023

16.11.2023 – Wyniki Idea Bank Ukraina z kwartału na kwartał się polepszają, głównie dzięki wzrostowi sprzedaży oraz lepszej jakości portfela. Skonsolidowany wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł 4,8 mln zł.

Idea Bank Ukraina, główne aktywo Getin Holding, od trzech kwartałów generuje zysk, w trzecim kwartale na poziomie 19,3 mln zł. Bank zachowuje dobre wskaźniki wymogów kapitałowych i płynności.

– Przy stabilnej i lepszej, niż na początku roku zakładaliśmy, jakości portfela, Bank osiąga wyższy wynik odsetkowy i w konsekwencji wyższy wynik netto. Między innymi dzięki temu, z inicjatywy akcjonariusza dr. Leszka Czarneckiego na specjalne konto w Narodowym Banku Ukrainy na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy Idea Bank Ukraina przekazał darowiznę w wysokości 10 mln hrywien – powiedział Piotr Miałkowski, Prezes Zarządu Getin Holding.

W trzecim kwartale wartość sprzedaży kredytów wyniosła 147 mln zł, to wzrost o ponad 150 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022. Klienci Idea Bank Ukraina mogli korzystać z 72 oddziałów oraz 46 punktów informacyjno-konsultacyjnych, dużą popularnością cieszy się również bankowość elektroniczna – O.Bank. Sytuacja gospodarcza w Ukrainie, mimo funkcjonowania w warunkach wojennych, cały czas się poprawia.

Na koniec trzeciego kwartału 2023 roku aktywa Getin Holding, już po uwzględnieniu wypłaty dywidendy, z maja br. wynosiły 110,3 mln zł. W trzecim kwartale Getin Holding wygenerował niewielki zysk w kwocie 0,4 mln zł. To w głównej mierze efekt wprowadzanych regularnie oszczędności kosztowych.

Getin Holding ze względów ostrożnościowych utrzymuje wycenę swojej inwestycji w Ukrainie na niezmienionym od końca ub.r. poziomie 7 mln zł. To odzwierciedlenie utrzymującej się niepewności zarówno w odniesieniu do samej Ukrainy wciąż zmagającej się ze straszliwą agresją Rosji, jak i aktualnej sytuacji prawnej Holdingu jako udziałowca Idea Bank Ukraina. Współpraca z ukraińskimi organami nadzoru przebiega jednak sprawnie.