Getin Holding S.A.

Informacje prasowe


Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding po III kwartale 2022 roku

17.11.2022

Podobnie jak w poprzednich kwartałach sytuacja Grupy była determinowana przez aktualne wydarzenia w Ukrainie w tym m.in. wpływ zakończonych wakacji kredytowych i efekt osłabienia hrywny. Kwartalny wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 23,2 mln PLN.

„Przez ostatnie miesiące podejmowaliśmy intensywne działania w celu stabilizacji operacyjnej naszych spółek w Ukrainie. Aktualnie udostępniamy klientom ponad 90% naszej sieci oddziałów i ostrożnie otwieramy się na kredytowanie w segmencie detalicznym. Istotą kwestią jest również dochodzenie należności z portfela kredytowego, który do niedawna był objęty wakacjami kredytowymi – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Analizy z ostatnich miesięcy oraz dokonana w minionym kwartale reklasyfikacja odpisów potwierdzają adekwatność metodologii zastosowanej do oceny wydarzeń w Ukrainie na sytuację Grupy ” – dodał.

Aktualnie Idea Bank Ukraina skupia się na stopniowym powrocie do kredytowania klientów detalicznych oraz odzyskiwaniu należności z posiadanego portfela (koniec wakacji kredytowych). Ze względów operacyjnych bank dokonał segmentacji klientów w oparciu
o lokalizację i wpływ wojny na ich sytuację ekonomiczną. Obecnie klienci Idea Bank Ukraina mogą korzystać z 71 oddziałów, co stanowi ok. 92% sieci sprzedaży banku. Mimo wyzwań związanych z sytuacją ukraińskiego systemu bankowego, Idea Bank Ukraina zapewnia realizację wszystkich zobowiązań wobec klientów. Bank prowadzi również intensywne działania ochronne w związku z podwyższonym zagrożeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa. W ciągu trzech pierwszych kwartałów wartość sprzedaży osiągnęła wartość 167,6 mln PLN i była niższa o ponad 67% względem analogicznego okresu rok wcześniej.

Grupa Getin Holding kontynuuje aktywne działania w celu wsparcia i ochrony pracowników oraz klientów ukraińskich spółek należących do Grupy, przy jednoczesnej trosce
o bezpieczeństwo aktywów i zachowanie ciągłości operacyjnej. Wśród podjętych działań można wymienić: umożliwienie klientom dostępu do oszczędności poprzez utrzymanie funkcjonowania oddziałów w bezpiecznych miejscach; zabezpieczenie infrastruktury w tym przede wszystkim centrów baz danych; wzmocnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, pakiety pomocowe dla pracowników obejmujące m.in. możliwość alokacji w bezpieczne regiony Ukrainy lub do Polski.