Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za I półrocze 2022 roku

25.08.2022 | numer raportu:

W I półroczu 2022 roku wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -224,1 mln PLN. Jego istotnym determinantem były odpisy aktualizacyjne na utratę wartości aktywów Grupy w Ukrainie w związku z rosyjską agresją na ten kraj. Ich łączny wpływ na wynik skonsolidowany wyniósł -230,6 mln PLN. W I kwartale br. Getin Holding otrzymał płatność za pakiet akcji MW Trade w kwocie 21,5 mln PLN. Na koniec czerwca Getin Holding posiadał blisko 300 mln PLN ulokowanych w obligacje Skarbu Państwa oraz w środkach pieniężnych.


„W minionym półroczu dokonaliśmy istotnych odpisów aktualizacyjnych w związku z przewidywaną utratą wartości ukraińskich aktywów Grupy. Ich łączna wartość wyniosła 230,6 mln PLN. W opinii Zarządu odzwierciedlają one w sposób adekwatny obecną sytuację w Ukrainie” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Priorytetem Holdingu, oprócz zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników i aktywów w Ukrainie, jest kontynuowanie zainicjowanego w zeszłym roku przez decyzję NWZA procesu wypłaty akcjonariuszom 189,8 mln PLN z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki” – dodał.


Grupa Getin Holding kontynuuje aktywne działania w celu wsparcia i ochrony pracowników oraz klientów ukraińskich spółek należących do Grupy, przy jednoczesnej trosce o bezpieczeństwo aktywów i zachowanie ciągłości operacyjnej. Wśród podjętych działań można wymienić: umożliwienie klientom dostępu do oszczędności poprzez utrzymanie funkcjonowania oddziałów w bezpiecznych miejscach; wakacje kredytowe dla klientów detalicznych; zabezpieczenie infrastruktury w tym przede wszystkim centrów baz danych; wzmocnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego, pakiety pomocowe dla pracowników obejmujące m.in. możliwość alokacji w bezpieczne regiony Ukrainy lub do Polski.


Aktualnie klienci Idea Bank Ukraina mogą korzystać z 67 oddziałów, co stanowi ok. 87% sieci sprzedaży banku. Mimo wyzwań związanych z sytuacji ukraińskiego systemu bankowego, Idea Bank Ukraina zapewnia realizację wszystkich zobowiązań wobec klientów. Bank stopniowo wznowił działalność kredytową na terenach gdzie jest to możliwe ze względów bezpieczeństwa. Widoczna jest także dalsza poprawa spłacalności wcześniejszych zobowiązań przez klientów detalicznych.


Półroczny wynik netto segmentu Ukraina wyniósł -208,3 mln PLN i  był silnie determinowany odpisami aktualizacyjnymi na utratę wartości aktywów w kwocie -230,6 mln PLN. Sprzedaż kredytowa w I półroczu br. kształtowała się na poziomie ok. 35% sprzedaży w analogicznym okresie 2021 roku. Na koniec czerwca br. suma bilansowa segmentu Ukraina wynosiła blisko 600 mln PLN.