Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10.05.2022 r.

08.04.2022

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10.05.2022 r. pobierz
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 189 767 342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwie akcje). Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 189 767 342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok. pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2021 rok.  pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2021 r. pobierz
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki. pobierz
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok zakończony dnia 31.12.2021 r. pobierz
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Holding. pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. pobierz
 • Wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty. pobierz
 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok  pobierz
 • Raport biegłego biegłego rewidenta o sprawozdaniu o wynagrodzeniach  pobierz
Projekty uchwał Pobierz projekty uchwał w formacie PDF pobierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl

Formularze
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika pobierz
 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez pojedynczego akcjonariusza pobierz
 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez kilku akcjonariuszy pobierz
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej pobierz
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej pobierz
 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez pojedynczego akcjonariusza pobierz
 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez kilku akcjonariuszy pobierz
 • Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w e-wza pobierz
 • Zawiadomienie Pełnomocnika Akcjonariusza o udziale w e-wza pobierz
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Uchwały z dnia 10.05.2022 r. pobierz
Transmisja  zobacz

 

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl