Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2021

06.04.2022 | numer raportu:

W 2021 roku wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -131,7 mln PLN. Był on silnie determinowany przez negatywny wpływ m.in. różnic kursowych i aktualizacji wycen w ramach zrealizowanych transakcji M&A. Zysk netto Grupy z pominięciem zdarzeń jednorazowych wyniósł 80,1 mln PLN i był o 3,6% lepszy w ujęciu rocznym. W kwietniu ubiegłego roku Grupa zakończyła transakcję sprzedaży białoruskich aktywów za 75,7 mln PLN. W październiku natomiast Holding sfinalizował transakcję sprzedaży aktywów rumuńskich za 192,3 mln PLN. Wskaźnik C/WK transakcji wyniósł blisko 0,9. W grudniu NWZA Getin Holding zdecydowało m.in. o wypłacie 189 mln PLN z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki.


„Miniony rok był historyczny dla naszej Grupy kapitałowej. Z sukcesem zakończyliśmy projekty inwestycyjne w Rumunii oraz w Białorusi, co umożliwiło nam dalszą akumulację kapitału oraz spłatę dotychczasowych zobowiązań. Zainicjowaliśmy również sprzedaż posiadanego pakietu akcji MW Trade o wartości 21,5 mln PLN. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Holdingu poparło także wniosek Zarządu o wypłatę akcjonariuszom 189 mln PLN z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz stworzenie formalnych warunków umożliwiających wypłatę dywidendy po zakończeniu kolejnych projektów inwestycyjnych” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „W opinii Zarządu rozwiązanie przyjęte przez NWZA jest optymalne zarówno dla spółki, jak i jej akcjonariuszy. Zgodnie z zapowiedziami, spółka po obniżeniu kapitału i zakończeniu wypłat  dla akcjonariuszy będzie kontynuować działalność w mniejszej skali, koncentrując się na inwestycjach portfelowych” – dodał.


1 kwietnia 2021 roku Holding zakończył proces sprzedaży aktywów w Białorusi, wycofując się tym samym z tego bardzo ryzykownego rynku. Wartość transakcji wyniosła 75,7 mln PLN. Wynik na poziomie skonsolidowanym został obciążony kwotą -147,6 mln PLN, wynikającą m.in.  z przeniesienia różnic kursowych z przeliczenia jednostki z kapitałów do rachunku zysków i strat. Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu międzynarodowego banku inwestycyjnego Rothschild & Co.


29 października 2021 roku Getin Holding sfinalizował z Banca Transilvania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia. Wartość transakcji wyniosła 192,3 mln PLN. Uzyskana cena stanowi blisko 0,9 wartości księgowej Grupy Idea Bank Rumunia określonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Transakcja uzyskała zgodę Narodowego Banku Rumunii oraz Rady ds. Konkurencji.


W minionym roku  zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 108,6 mln PLN, co jest wynikiem blisko dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej. Roczna sprzedaż Grupy w ujęciu rocznym  wzrosła o 69,8% (w UAH) i była najwyższa w historii. Widoczna była również istotna poprawa dyscypliny płatniczej klientów i towarzyszące jej niższe o 19,8% odpisy na portfel kredytowy. Getin Holding z segmentu Ukraina otrzymał dywidendę w wysokości 42,3 mln PLN. Na koniec grudnia ubiegłego roku suma bilansowa segmentu Ukraina wynosiła ponad 900 mln PLN. Współczynniki wypłacalności Idea Banku Ukrainy kształtowały się na poziomie CAR = 14,90% i Tier1= 8,45%.


„Niesprowokowany atak na Ukrainę przełożył się na nasz biznes w tym kraju i uniemożliwił sfinalizowanie transakcji sprzedaży tamtejszych aktywów. Na chwilę obecną skutki wojny są bardzo trudne do oszacowania” – powiedział Piotr Kaczmarek. „Nasza Grupa podjęła działania mające na celu solidarne wsparcie pracowników i ich rodzin. Dokładamy również wszelkich starań, aby zabezpieczyć aktywa Holdingu oraz środki klientów naszych ukraińskich spółek” – dodał.


Działający w trudnym otoczeniu biznesowym MW Trade osiągnął od początku roku wynik  netto na poziomie – 0,6 mln PLN. W związku z trwającą pandemią, spółka nadal w znaczący sposób ograniczała działania sprzedażowe i kontakty z przedstawicielami publicznych podmiotów medycznych, co w istotny sposób wpłynęło na jej zdolności przychodowe.
25 marca 2022 roku Getin Holding sfinalizował zainicjowaną w IV kwartale ubiegłego roku transakcję sprzedaży pakietu 51,27% akcji MW Trade za kwotę 21,5 mln.