Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Stanowisko Zarządu w związku z decyzją NWZA o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki

21.12.2021 | numer raportu:

Szanowni Państwo,

Celem działalności Getin Holdingu od zawsze było strategiczne podejście do transakcji M&A oraz budowa wartości poprzez rozwój posiadanych aktywów w celu ich dalszej sprzedaży. W ostatnich kwartałach z sukcesem zakończyliśmy szereg wieloletnich projektów inwestycyjnych co umożliwiło nam spłatę dotychczasowych zobowiązań oraz znaczącą akumulację kapitału. W opinii Zarządu w obecnej sytuacji spółka nie posiada istotnych kapitałochłonnych inwestycji, które wymuszałyby utrzymywanie tak znaczących funduszy własnych.

Aktualna sytuacja ekonomiczno-polityczna na zagranicznych rynkach oraz wzrastający poziom obostrzeń regulacyjnych w europejskim sektorze finansowym dalece odbiegają od warunków, w których akcjonariusze wyznaczali cele i misję spółki. Ponadto obecne warunki rynkowe nie sprzyjają nowym inwestycjom w europejskim sektorze usług finansowych, a spodziewany zwrot z inwestycji trudno nazwać atrakcyjnym. Dodatkowo, trudna sytuacja formalno-prawna i kwestie wizerunkowe znacząco utrudniają działalność Spółki na rynkach regulowanych

Dlatego uznaliśmy, że optymalnym sposobem alokacji uwolnionego w ostatnich kwartałach kapitału jest zwrócenie go akcjonariuszom. Decyzja NWZA o wypłacie 189 mln PLN z tytułu obniżenia kapitału zakładowego spółki jest realizacją prawa akcjonariuszy do zysku z inwestycji. Ponadto w pozostałym zakresie dotyczącym obniżenia kapitału zakładowego i przeniesienia środków do kapitału zapasowego, tworzy ona warunki formalne umożliwiające wypłatę dywidendy po zakończeniu kolejnych projektów inwestycyjnych. W opinii Zarządu rozwiązanie przyjęte przez NWZA jest optymalne zarówno dla spółki, jak i jej akcjonariuszy.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami planowana wypłata środków akcjonariuszom oraz oczekiwane wypłaty dywidend zostaną przeprowadzone w pełni transparentnym procesie, w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych. Getin Holding po dokonaniu obniżenia kapitału i wypłat akcjonariuszom będzie kontynuować działalność w mniejszej skali, koncentrując się na inwestycjach portfelowych.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Getin Holding