Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Stanowisko Zarządu Getin Holding w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

24.11.2021 | numer raportu:

Szanowni Państwo,

podstawowym celem Getin Holdingu jest budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez strategiczne akwizycje, rozwój a następnie sprzedaż podmiotów działających na szeroko rozumianym rynku usług finansowych. Wyzwania związane z pandemią, rosnące ograniczenia regulacyjne oraz niepewność na zagranicznych rynkach finansowych tworzą niesprzyjające warunki do prowadzenia tego typu działalności, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ryzyko oraz spodziewany zwrot z inwestycji. Istotny wpływ ma również trudna sytuacja formalno-prawna oraz kwestie wizerunkowe, które znacząco utrudniają działalność Spółki na rynkach regulowanych.

Zgodnie z zapowiedziami Spółka od dłuższego czasu z powodzeniem realizuje strategiczny projekt sprzedaży aktywów zagranicznych. Dotychczas umożliwił on nie tylko spłatę zobowiązań, lecz również przyczynił się do znaczącej akumulacji kapitału. W opinii Zarządu w obecnej sytuacji spółka nie posiada istotnych kapitałochłonnych inwestycji czy wymogów regulacyjnych, które wymuszałyby utrzymywanie tak znaczących funduszy własnych. Dlatego Zarząd podjął decyzję o zwróceniu się do akcjonariuszy z wnioskiem o wyrażenie zgody  na obniżenie kapitału zakładowego ze zwrotem środków akcjonariuszom w kwocie 189 mln złotych oraz przeniesieniem istotnej części  kapitału zakładowego do kapitału zapasowego spółki. Decyzja NWZA dot. przeniesienia środków do kapitału zapasowego pozwoli Getin Holdingowi odzyskać zdolność dywidendową. Choć kwoty pochodzące z obniżenia kapitału zakładowego nie będą mogły w tej części zostać wypłacone akcjonariuszom, umożliwią wypłatę dywidendy w przyszłości po zakończeniu kolejnych projektów inwestycyjnych, z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki.

Planowana wypłata środków akcjonariuszom oraz ewentualne wypłaty dywidend zostaną przeprowadzone w pełni transparentnym procesie, w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych. Getin Holding po dokonaniu obniżenia kapitału i wypłat akcjonariuszom będzie kontynuować działalność w mniejszej skali, koncentrując się na inwestycjach portfelowych.

Z poważaniem

Zarząd Getin Holding