Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding po III kwartale 2021 roku

09.11.2021 | numer raportu:

W III kwartale 2021 roku wynik netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 32,2 mln PLN i był ponad trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Minione dwa kwartały to okres przede wszystkim ożywienia gospodarczego i znaczącego wzrostu przychodów na rynkach zagranicznych oraz intensyfikacji działań Grupy na rynku M&A. W październiku Getin Holding z sukcesem sfinalizował zainicjowaną w II kwartale br. transakcję sprzedaży rumuńskich aktywów za równowartość w Euro kwoty 213 mln RON (tj. ok. 199 mln PLN). Wskaźnik C/WK transakcji wyniósł 0,91. Jej całkowity efekt będzie widoczny w wynikach Grupy Getin Holding za IV kwartał 2021 roku.

„Ostatnie miesiące to okres intensywnych prac nad strategicznymi dla spółki transakcjami M&A. Z sukcesem zakończyliśmy proces sprzedaży naszych rumuńskich aktywów, które będą pełnić rolę hubu cyfrowego w Grupie Banca Transilvania – największego i najbardziej dynamicznego gracza na rynku usług finansowych w Europie Południowo-Wschodniej. To niewątpliwy dowód na zdolność Holdingu do tworzenia wartości na rynku nowoczesnych usług finansowych” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding.

Od początku roku  zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 72,9 mln PLN, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej. Dzięki ożywieniu sytuacji gospodarczej, sprzedaż  wzrosła o 79,0% (w UAH) i była najwyższa w historii banku, przekraczając 3,6 mld UAH. Widoczna jest również istotna poprawa dyscypliny płatniczej klientów i towarzyszące jej niższe o 33,0% odpisy na portfel kredytowy. Na początku roku spółki z segmentu Ukraina podjęły decyzję o wypłacie dywidend w wysokości 42,3 mln PLN, z czego do końca III kwartału wypłacono 22,2 mln PLN. Na koniec września br. suma bilansowa segmentu Ukraina wynosiła blisko 900 mln PLN. Współczynniki wypłacalności Idea Banku Ukrainy kształtowały się na poziomie CAR = 17,80% i Tier1= 10,64%.

Od początku roku zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 16,5 mln PLN, co oznacza ponad 45% poprawę w ujęciu rocznym. Był to efekt stopniowego ożywienia gospodarki oraz zwiększonego zainteresowania produktami finansowymi. Sprzedaż całej Grupy Idea Bank Rumunia wyniosła w omawianym okresie 816,5 mln PLN i była o 8,8% wyższa rok do roku.  W ciągu dziewięciu miesięcy wynik odsetkowy Grupy wyniósł 57,3 mln PLN i był 8,3% wyższy względem analogicznego okresu rok wcześniej. Na koniec września br. suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,7 mld PLN.

29 października 2021 roku Getin Holding sfinalizował z Banca Transilvania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia. Wartość transakcji wyniosła równowartość w euro kwoty 213 mln RON (tj. ok. 199 mln PLN). Uzyskana cena stanowi 0,91 wartości księgowej Grupy Idea Bank Rumunia określonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Transakcja uzyskała zgodę Narodowego Banku Rumunii oraz Rady ds. Konkurencji. Kwota transakcji zostanie skorygowana o różnicę między wartością skonsolidowanych aktywów netto Idea Banku Rumunia na 31 października 2021 r., a wartością skonsolidowanych aktywów netto Idea Banku Rumunia na dzień 31 grudnia 2020 r.

Działający w trudnym otoczeniu biznesowym MW Trade osiągnął od początku roku wynik  netto na poziomie 0,3 mln PLN. W związku z trwającą pandemią, spółka nadal w znaczący sposób ograniczała działania sprzedażowe i kontakty z przedstawicielami publicznych podmiotów medycznych, co w istotny sposób wpłynęło na jej zdolności przychodowe. W sierpniu spółka poinformowała o odnotowaniu wpływu środków w kwocie 37 mln PLN
w związku z uprawomocnieniem się wyroku dotyczącego zlikwidowanej Gminy Ostrowice. Na koniec września MW Trade dysponował środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych
w łącznej kwocie 50,7 mln PLN.