Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za I półrocze 2021 roku

02.09.2021 | numer raportu:

Pierwsze półrocze bieżącego roku było okresem ożywienia gospodarczego i znaczącego wzrostu zainteresowania klientów produktami finansowymi na kluczowych dla Grupy rynkach, w tym w szczególności na Ukrainie i w Rumunii. Holding aktywnie działał również na rynku M&A finalizując strategiczną sprzedaż aktywów białoruskich oraz podpisując warunkową umowę sprzedaży spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia. Półroczny wynik netto Grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -153,1 mln PLN. Był on jednak silnie determinowany rozliczeniem transakcji sprzedaży Idea Bank Białoruś (-156,3 mln PLN) oraz aktualizacją wartości aktywów w Rumunii (-36,4 mln PLN). Skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej bez wpływu zdarzeń jednorazowych wyniósł +39,6 mln PLN.

„Za nami okres zarówno znaczącej poprawy przychodów operacyjnych, jak i strategicznych transakcji sprzedaży aktywów zagranicznych. Z sukcesem wycofaliśmy się z bardzo ryzykownego rynku białoruskiego oraz podpisaliśmy dobrą umowę na sprzedaż spółek działających na rynku rumuńskim”- powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Realizowana od kilku kwartałów strategia pozwoliła nam na znaczące zwiększenie płynności finansowej, istotną redukcję zadłużenia oraz akumulację kapitału. Aktualnie, naszym celem pozostaje finalizacja na korzystnych dla spółki warunkach trwających projektów M&A” – dodał.

Półroczny zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 44,5 mln PLN, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej. Dzięki ożywieniu sytuacji gospodarczej, sprzedaż  wzrosła o 85,2% (w UAH) i była najwyższa w historii banku, przekraczając 2,3 mld UAH. Widoczna jest również istotna poprawa dyscypliny płatniczej klientów i towarzyszące jej niższe o 42,9% odpisy na portfel kredytowy. W celu utrzymania obecnej dynamiki wzrostu i odpowiednich poziomów współczynników kapitałowych, Getin Holding podjął decyzję o podwyższenia kapitału Idea Banku Ukraina kwotą maksymalnie do 100 mln UAH. Na początku roku spółki z segmentu Ukraina podjęły decyzję w wypłacie dywidend w wysokości 42,3 mln PLN, z czego do końca II kwartału wypłacono 22,2 mln PLN. 

Od początku roku zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 10,3 mln PLN, co oznacza ponad 80% poprawę w ujęciu rocznym. Jest to efekt stopniowego ożywienia gospodarki oraz zwiększonego zainteresowania produktami finansowymi. Sprzedaż całej Grupy Idea Bank Rumunia wyniosła w omawianym okresie 516,7 mln PLN i była o 16,5% wyższa rok do roku.  W minionym półroczu Grupa wypracowała ponad 6,2% wzrost wyniku prowizyjnego oraz 7,3% wzrost wyniku odsetkowego, mimo znaczącej presji konkurencyjnej. Na koniec czerwca 2021 roku suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,7 mld PLN. W czerwcu Getin Holding zawarł z Banca Transilvania SA warunkową umowę sprzedaży aktywów w Rumunii. Warunkami przeniesienia własności akcji Idea Banku Rumunia oraz Idea Investment Rumunia jest uzyskanie szeregu zgód od lokalnych regulatorów rynku, najpóźniej do końca bieżącego roku. Wartość  transakcji będzie stanowić równowartość w EUR kwoty bazowej 213 mln RON (ponad 193 mln PLN), przy czym po dniu zamknięcia zostanie ona skorygowana o różnicę między wartością skonsolidowanych aktywów netto Idea Banku Rumunia na datę zamknięcia transakcji, a wartością skonsolidowanych aktywów netto Idea Banku Rumunia na dzień 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z umową, kwota 14 mln EUR zostanie przekazana na rachunek zastrzeżony na okres maksymalnie 3 lat, dla zabezpieczenia m.in. ewentualnej korekty ceny i roszczeń wynikających z gwarancji złożonych przez Getin Holding.

1 kwietnia br. Holding sfinalizował sprzedaż aktywów na Białorusi, wycofując się tym samym z bardzo ryzykownego rynku. Wartość transakcji wyniosła 75,7 mln PLN. Wynik na poziomie skonsolidowanym został obciążony kwotą -152,1 mln PLN, wynikającą z przeniesienia różnic kursowych z przeliczenia jednostki, z kapitałów do rachunku zysków i strat oraz wpływem aktualizacji wyceny aktywa na kwotę -4,3 mln PLN. Getin Holding kontynuuje działania M&A w zakresie sprzedaży aktywów na Ukrainie. Projekt ten, podobnie jak w przypadku Rumunii, jest realizowany przy wsparciu międzynarodowego banku inwestycyjnego Rothschild & Co.

Działający w trudnym otoczeniu biznesowym MW Trade osiągnął w minionym półroczu wynik netto na poziomie +0,1 mln PLN. W związku z trwającą pandemią, spółka musiała w znaczący sposób ograniczyć działania sprzedażowe i kontakty z przedstawicielami publicznych podmiotów medycznych, co w istotny sposób wpłynęło na jej zdolności przychodowe. 18 sierpnia br. Spółka poinformowała o odnotowaniu wpływu środków w kwocie 37 mln PLN w związku z uprawomocnieniem się wyroku dotyczącego zlikwidowanej Gminy Ostrowice. Na koniec czerwca  MW Trade dysponował środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 14,7 mln PLN.