Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za I kwartał 2021 roku

25.05.2021 | numer raportu:

Pierwszy kwartał bieżącego roku to stopniowe otwieranie gospodarek i znaczący wzrost zainteresowania klientów produktami finansowymi. Trend ten był szczególnie widoczny na Ukrainie i w Rumunii, gdzie Grupa odnotowała rekordowe, jak dla pierwszych trzech miesięcy roku, wyniki finansowe. Podobnie jak w poprzednim kwartale, wszystkie spółki zagraniczne Holdingu utrzymały pozytywne wyniki finansowe, a zysk z ich działalności wyniósł 29,4 mln PLN. Kwartalny wynik netto Grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 13,9 mln PLN. 1 kwietnia 2021 roku spółka sfinalizowała sprzedaż aktywów Grupy na Białorusi, a wartość transakcji wyniosła 75,7 mln PLN.

„Za nami rekordowy pierwszy kwartał na kluczowych dla Holdingu rynkach zagranicznych. Sprawne procesy biznesowe oraz zdolność do szybkich reakcji na zmieniające się warunki rynkowe umożliwiły naszym spółkom w Rumunii oraz na Ukrainie wykorzystanie potencjału pierwszych oznak ożywienia gospodarczego. Przyniosło to znaczący wzrost dochodów kwartalnych i wzmocniło naszą pozycję na lokalnych rynkach”- powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Poprawę sytuacji ekonomicznej chcemy również wykorzystać do sfinalizowania, z korzyścią dla spółki, trwających obecnie na rynkach zagranicznych projektów M&A, w celu akumulacji kapitału” – dodał.

W pierwszym kwartale br. zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 23,8 mln PLN, co jest wynikiem o 41,8% lepszym niż rok wcześniej.  Dzięki ożywieniu sytuacji gospodarczej sprzedaż kwartalna  wzrosła o 15,9% (w UAH) i była najwyższa w historii banku, przekraczając 1 mld UAH.  Istotna jest również poprawa dyscypliny płatniczej klientów i towarzyszące jej niższe o 58,4% odpisy na portfel kredytowy. W pierwszym kwartale 2021 roku spółki z segmentu Ukraina podjęły decyzję w wypłacie dywidend w wysokości 42,3 mln PLN.

W raportowanym okresie, zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 4,7 mln PLN. Jest to efekt stopniowego odmrażania gospodarki oraz zwiększonego zainteresowania produktami finansowymi. Sprzedaż całej Grupy Idea Bank Rumunia wyniosła w omawianym okresie 237,7 mln PLN i była o 4,7% wyższa w ujęciu rocznym.  W minionym kwartale Grupa wypracowała ponad 16,6% wzrost wyniku prowizyjnego oraz utrzymała stabilny poziom marży odsetkowej mimo znaczącej presji konkurencyjnej. Na koniec marca 2021 roku suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,7 mld PLN, co oznacza wzrost o 10,7%  r/r. 

Działający w trudnym otoczeniu biznesowym MW Trade osiągnął w minionym kwartale stratę netto na poziomie -0,4 mln PLN. W związku z trwającą pandemią, spółka musiała w znaczący sposób ograniczyć działania sprzedażowe i kontakty z przedstawicielami publicznych podmiotów medycznych, co w istotny sposób wpłynęło na jej zdolności przychodowe. Na koniec marca spółka dysponowała środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 14,6 mln PLN. MW Trade szacuje, że wpływ z tytułu pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy gminy Ostrowice wyniesie ok. 37 mln PLN.

1 kwietnia br. Holding sfinalizował sprzedaż aktywów Grupy na Białorusi. Wartość transakcji wyniosła  75,7 mln PLN. Aktualnie Holding prowadzi działania M&A w zakresie swoich aktywów na Ukrainie oraz w Rumunii. Oba projekty realizowane są przy wsparciu międzynarodowego banku inwestycyjnego Rothschild & Co.