Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.05.2021 r.

30.04.2021

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28.05.2021 r. pobierz
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 189 767 342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwie akcje). Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 189 767 342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
 • Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki. pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku 2020. pobierz
 • Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku obrotowym 2020. pobierz
 • Stanowisko Zarządu odnoszące się do wyrażonej w sprawozdaniu z badania sprawozdania skonsolidowanego opinii z zastrzeżeniem. pobierz
 • Opinia Rady Nadzorczej odnosząca się do wyrażonej w sprawozdaniu z badania spawozdnia skonsolidowanego opinii z zastrzeżeniem. pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2020 rok. pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2020 r. pobierz
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. pobierz
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok zakończony dnia 31.12.2020 r. pobierz
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020. pobierz
 • Wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty. pobierz
 • Ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020. pobierz
 • Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020. pobierz
 • Ocena biegłego rewidenta sprawozdania o wynagrodzeniach. pobierz
Projekty uchwał Pobierz projekty uchwał w formacie PDF pobierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl

Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy:

Pobierz w formacie PDF projekty uchwał zgłoszonych w dniu 18.05.2021 r.

Formularze
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika pobierz
 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez pojedynczego akcjonariusza pobierz
 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez kilku akcjonariuszy pobierz
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej pobierz
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej pobierz
 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez pojedynczego akcjonariusza pobierz
 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez kilku akcjonariuszy pobierz
 • Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w e-wza pobierz
 • Zawiadomienie Pełnomocnika Akcjonariusza o udziale w e-wza pobierz
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Uchwały z dnia 28.05.2021 r. pobierz
Transmisja  zobacz

Pytania Akcjonariuszy oraz odpowiedzi udzielone podczas WZ, dostępne są w nagraniu

 

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl