Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy kapitałowej Getin Holding za rok 2020

30.04.2021 | numer raportu:

Rok 2020 był silnie determinowany wpływem globalnej pandemii COVID-19 oraz zdarzeniami jednorazowymi, które w istotny sposób wpłynęły na sytuację Grupy. Roczny wynik netto Grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, z uwzględnieniem efektu sprzedaży spółek w Rosji i na Białorusi oraz przymusowej restrukturyzacji Idea Bank Polska, wyniósł -347,3 mln PLN. W tym wynik na działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był dodatni i wyniósł 57,1 mln PLN.  Holding utrzymał pozytywne wyniki finansowe na wszystkich rynkach zagranicznych, a przychody z dywidend wyniosły 72,9 mln PLN. Spółka zainicjowała i częściowo już zrealizowała szereg strategicznych transakcji M&A, których celem było ograniczenie ekspozycji Grupy na rynki wschodnie i zwiększanie zapasu środków pieniężnych.  

„Trwająca ponad rok pandemia, odcisnęła swoje piętno na wszystkich strategicznych dla Grupy rynkach, ograniczając nasze zdolności przychodowe i zmuszając do prowadzenia biznesu w całkowicie zmienionej rzeczywistości. Dzięki wcześniejszym inwestycjom w nowe technologie oraz doświadczeniu operacyjnemu zdobywanemu na poszczególnych rynkach, udało nam się zapewnić klientom niezakłócony dostęp do oferowanych produktów i usług”- powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Przychody z dywidend oraz transakcji M&A umożliwiły nam zakończenie z sukcesem planowanej delewaryzacji Holdingu i umożliwiły rozpoczęcie procesu akumulacji kapitału” – dodał.

W dniu 31 grudnia 2020 roku, Getin Holding otrzymał informację o decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku Polska.  W jej wyniku aktywa Holdingu zmniejszyły się o ponad 15 mld PLN, a wynik skonsolidowany za rok 2020 został obciążony kwotą -111,8 mln PLN. Zarząd Holdingu ocenia podjęte działania, jako nie mające uzasadnienia faktyczną sytuacją banku. W opinii Holdingu, restrukturyzacja w Grupie Idea Banku Polska pozwalała na uzyskanie trwałej rentowności i stopniową odbudowę wskaźników wymaganych przez Regulatora. Getin Holding podejmował szereg działań mających na celu wzmocnienie kapitałowe Grupy Idea Bank Polska, czego dowodem jest chociażby udział w emisji akcji Idea Banku, czy wsparcie zmian w strukturze Grupy, prowadzonych w 2020 roku. W związku z powyższym, Zarząd Getin Holding skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w celu dochodzenia praw Spółki jako większościowego akcjonariusza Idea Banku, a także w obronie interesu pozostałych akcjonariuszy, zarówno Getin Holding, jak i Idea Bank.

Zgodnie z przyjętą strategią, Holding realizuje oportunistyczne podejście względem posiadanych aktywów, a transakcje M&A są ważnym elementem DNA spółki. W 2020 roku Holding prowadził rozmowy z potencjalnymi nabywcami na czterech rynkach. W ich wyniku w I kwartale ubiegłego roku Grupa przeprowadziła z sukcesem transakcję sprzedaży aktywów w Rosji. Jej wartość wyniosła blisko 154,9 mln PLN. Ponadto, w kwietniu 2021 roku zakończona została transakcja sprzedaży aktywów Grupy na Białorusi. Uzyskana cena wyniosła  ponad 75,7 mln PLN. Trwające obecnie procesy M&A obejmują aktywa Grupy na Ukrainie oraz w Rumunii. Obie transakcje zamknęły ryzyka działania na najtrudniejszych dla GH rynkach i znacząco poprawiły sytuację płynnościową spółki.

W 2020 roku wynik segmentu Ukraina wyniósł 57,0 mln PLN. Przez większość tego okresu Grupa znajdowała się pod silną presją sytuacji związanej z pandemią COVID-19, co miało istotny wpływ na niższą dynamikę sprzedaży oraz mniejszą dyscyplinę płatniczą Klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na spadek przychodów operacyjnych o 10,4% (w UAH) w ujęciu rocznym oraz zmniejszenie portfela kredytowego w UAH o 8,2% r/r. Mimo tych wyzwań, poziom wskaźników kosztowych C/I utrzymał się na stabilnym poziomie i na koniec grudnia wynosił 38,2%. Getin Holding otrzymał z segmentu Ukraina 58,2 mln PLN dywidendy.

W minionym roku zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 16,0 mln PLN. Mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę, osiągnięty wynik był o ponad 14% lepszy w ujęciu rocznym. Jest to efekt m.in. ponad 27% wzrostu (r/r) sprzedaży Idea Banku Rumunia. Grupa wypracowała ponad 24% wzrost wyniku prowizyjnego oraz utrzymała stabilny poziom marży odsetkowej w porównaniu do okresu sprzed pandemii. Grupa odnotowała również w ujęciu rocznym wzrost zarówno portfela kredytowego (+28%), jak i leasingowego (+12%). Na koniec grudnia 2020 roku suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,7 mld PLN, co oznacza wzrost o 16,5% w ujęciu rocznym.

Działający w trudnym otoczeniu biznesowym MW Trade osiągnął w minionym roku stratę netto na poziomie -3,8 mln PLN. W związku z trwającą pandemią, spółka musiała w znaczący sposób ograniczyć działania sprzedażowe i kontakty z przedstawicielami publicznych podmiotów medycznych, co w istotny sposób wpłynęło na jej zdolności przychodowe. MW Trade szacuje, że wpływ z tytułu pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy gminy Ostrowice wyniesie ok. 37 mln PLN.