Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja w sprawie wpływu przymusowej restrukturyzacji Idea Banku na Getin Holding

08.01.2021 | numer raportu:

W związku z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30 grudnia 2020 roku o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i umorzenia jego akcji wynik jednostkowy Getin Holding za rok 2020 zostanie jednorazowo obciążony kwotą 151.172 tys. zł. brutto. O tę samą kwotę zostaną również zmniejszone kapitały Getin Holdingu.

Spółka przewiduje również, że rozmiar Grupy Kapitałowej Getin Holding mierzony wielkością skonsolidowanych aktywów zmniejszy się na dzień 31.12.2020 r. o około 80%. Decyzja BFG nie ma jednak bezpośredniego pływu na możliwość kontynuowania działalności Holdingu na pozostałych rynkach. Holding posiada także wystarczające środki finansowe pozwalające na regulowanie swoich bieżących zobowiązań.

W dniu 7 stycznia 2021 roku Spółka zaskarżyła w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku.