Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy kapitałowej Getin Holding po trzech kwartałach 2020 roku

10.11.2020 | numer raportu:

W III kwartale br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 8,9 mln PLN. Mimo trudniej sytuacji ekonomicznej wywołanej pandemią COVID-19 Holding ponownie odnotował zyski na wszystkich swoich rynkach. Od początku roku zysk Grupy z działalności podstawowej wyniósł 42,5 mln PLN, natomiast wynik netto Grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, z uwzględnieniem efektu zaraportowanej w I kwartale transakcji sprzedaży spółki Carcade, wyniósł -185,6 mln PLN.

„Miniony kwartał był okresem względnej stabilizacji na głównych rynkach naszej aktywności. Dzięki realizowanym w poprzednich latach intensywnym działaniom w zakresie digitalizacji, spółki Grupy dobrze odnalazły się w nowej rzeczywistości biznesowej i mogły zapewnić Klientom bezpieczny i sprawny dostęp to swoich produktów i usług” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Pozytywnie oceniam również fakt, iż mimo wyzwań związanych z pandemią, z sukcesem zakończyliśmy planowany proces delewaryzacji Holdingu” – dodał.

W III kwartale br. Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 5,2 mln PLN, natomiast od początku roku wyniósł on 8 mln PLN. Na wynik Banku miały wpływ m.in. skuteczne działania restrukturyzacyjne, które przyczyniły się do ograniczenia negatywnych skutków pandemii. Bank kontynuował również intensywne działania związane z ograniczeniem kosztu finansowania poprzez dalsze wykorzystanie faktu obniżek stóp procentowych. Dodatkowo, dzięki zaostrzeniu polityki kredytowej oraz dostępu klientów do programów pomocowych, Bank odnotował niższe niż wcześniej koszty ryzyka kredytowego.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku wynik segmentu Ukraina wyniósł 30,9 mln PLN. Grupa znalazła się pod silną presją sytuacji związanej z pandemią COVID-19, co miało istotny wpływ na niższą dynamikę sprzedaży oraz mniejszą dyscyplinę płatniczą Klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na wzrost kosztów rezerw o 31,5% oraz spadek przychodów operacyjnych o 10,3% (w UAH) w ujęciu rocznym. Mimo tych wyzwań poziom wskaźników kosztowych C/I utrzymał się na stabilnym poziomie i na koniec września wynosił 36,1%. W okresie od stycznia do września br. Getin Holding otrzymał z segmentu Ukraina 54,9 mln PLN dywidendy.

Od początku roku zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 11,3 mln PLN. Mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę, osiągnięty wynik był zbliżony do porównywalnego okresu sprzed pandemii. Jest to efekt m.in. ponad 24% wzrostu (r/r) sprzedaży Idea Banku Rumunia. Grupa odnotowała również w ujęciu rocznym wzrost zarówno  portfela kredytowego  (+20,3%), jak i leasingowego (+8,6%). Ponadto, w ciągu 9 miesięcy, Grupa wypracowała ponad 25% wzrost wyniku prowizyjnego oraz utrzymała stabilny poziom marży odsetkowej. Na koniec września suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,6 mld PLN, co oznacza wzrost o 10,6% w ujęciu rocznym.

W ciągu trzech kwartałów zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 10,3 mln PLN. Bank odnotował  spadek zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego, co było efektem m.in. dalszych ograniczeń nakładanych na sektor bankowy przez Regulatora oraz spadku sprzedaży związanego z pandemią i problemami płynnościowymi sektora finansowego na Białorusi.  Pomimo negatywnych czynników oddziałujących na cały białoruski sektor bankowy, Idea Bank Białoruś kontynuuje pracę wszystkich linii biznesowych i utrzymując dotychczasową dyscyplinę kosztową.

Zarząd Getin Holding nieustannie kontynuuje starania, aby we wszystkich spółkach z Grupy przestrzegane były aktualne wytyczne zarówno Światowej Organizacji Zdrowia jak i władz lokalnych, dostosowując wewnętrzne zasady współpracy oraz procedury w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa Pracowników oraz Klientów. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację i stara się wspierać wszystkich Pracowników zagrożonych skutkami pandemii umożliwiając im pracę zdalną i zapewniając dostęp do materiałów ochronnych. We wszystkich krajach wprowadzono stosowne rozwiązania dla Klientów, które zapewniają im dostęp do produktów i usług finansowych bez konieczności wizyty
w oddziałach.