Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy kapitałowej Getin Holding po II kwartale 2020 roku

01.10.2020 | numer raportu:

Zysk netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2020 roku 6,1 mln PLN. Jego głównym determinantem był lockdown gospodarczy, który wystąpił na wszystkich rynkach działalności Holdingu. Mimo negatywnych czynników zewnętrznych półroczny wynik Grupy z działalności podstawowej wyniósł 33,6 mln PLN. Ponadto Holding ponownie odnotował zyski na wszystkich swoich rynkach.

„Minione miesiące był dla nas okresem dostosowania i optymalizacji wielu procesów biznesowych pod kątem nowych realiów rynkowych związanych z COVID-19” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Dzięki doświadczeniu zdobywanemu na wielu rynkach europejskich, udało nam się w znaczącym stopniu zminimalizować dotychczasowe skutki pandemii, zarówno na poziomie całej Grupy, jak i poszczególnych spółek. Naszym priorytetem pozostanie dalsza skuteczna realizacja działań osłonowych i szukanie możliwości rozwoju w nowej rzeczywistości gospodarczej” – dodał. 

Grupa Idea Bank Polska kolejny raz z rzędu wypracowała kwartalny zysk netto. W II kwartale br. wyniósł on 1,05 mln PLN. Na poprawę wyniku Banku miały wpływ m.in. skuteczne działania restrukturyzacyjne, które przyczyniły się do ograniczenia negatywnych skutków pandemii. Bank kontynuował również intensywne działania związane z ograniczeniem kosztu finansowania poprzez wykorzystanie faktu obniżek stóp procentowych.

Wynik segmentu Ukraina znalazł się pod silną presją sytuacji związanej z pandemią COVID-19, co miało istotny wpływ na niższą dynamikę sprzedaży oraz mniejszą dyscyplinę płatniczą Klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na wzrost kosztów rezerw o 44% oraz spadek przychodów operacyjnych o 7,5% (w UAH) w ujęciu rocznym. Mimo tych wyzwań, półroczny zysk segmentu netto wyniósł 18,9 mln PLN, a poziom wskaźników kosztowych C/I utrzymał się na stabilnym poziomie. Na koniec czerwca wynosił on 35,2%. W pierwszej połowie roku Getin Holding otrzymał z segmentu Ukraina 46,3 mln PLN dywidendy.

W pierwszym półroczu br. zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 5,6 mln PLN, a jednym z jego determinantów był negatywny wpływ sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę. Sprzedaż Grupy utrzymała się na stabilnym poziomie i wyniosła ponad 443,4 mln PLN, z czego 233,2 mln PLN przypadło na bank, a 210,1 mln PLN na spółkę leasingową.  Na koniec czerwca  suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,4 mld PLN, co oznacza wzrost o 5,9% w ujęciu rocznym. W odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19 Grupa Idea Bank Rumunia podjęła kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Pracownikom, jak i Klientom.  Rozszerzono m.in. możliwość zdalnego dostępu do głównych produktów i usług bankowych oraz leasingowych. Wdrożono również szereg rozwiązań pomocowych dla Klientów, których biznes został znacząco ograniczony przez wprowadzane restrykcje i obostrzenia.

Zysk netto segmentu Białoruś wyniósł w pierwszym półroczu br. 6,5 mln PLN. Bank odnotował jednak spadek zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego, co było efektem m.in. dalszych ograniczeń nakładanych na sektor bankowy przez Regulatora oraz spadku sprzedaży związanym z pandemią. Mimo tych ograniczeń, od początku roku Idea Bank Białoruś odnotował roczny spadek salda kredytowego  jedynie o 5% (BYN). Natomiast saldo depozytów wzrosło w tym okresie o 2,5% w ujęciu rocznym (w BYN). W obliczu pandemii, dzięki zaawansowanej digitalizacji oraz rozwojowi bankowości online, udało się utrzymać ciągłość operacyjną wszystkich linii biznesowych, przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa zarówno Pracownikom, jak i Klientom.

W pierwszym kwartale br. Getin Holding sfinalizował transakcję sprzedaży 100% udziałów spółki leasingowej Carcade (Rosja), uzyskując cenę 154,9 mln PLN. Transakcja ta pozwoliła wyjść z trudnego i ryzykownego dla Grupy rynku rosyjskiego.  Rozliczenie transakcji na poziomie skonsolidowanym wygenerowało efekt na wyniku Grupy Getin Holding w kwocie -228,1 mln PLN, którego główną składową było przeniesienie historycznych różnic kursowych na inwestycji z kapitałów do rachunku zysków i strat. Z uwzględnieniem efektów zaraportowanej w I kwartale transakcji, półroczny wynik netto Grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -194,5 mln PLN.

Zarząd Getin Holding kontynuuje starania, aby we wszystkich spółkach z Grupy przestrzegane były aktualne wytyczne zarówno Światowej Organizacji Zdrowia jak i władz lokalnych, dostosowując wewnętrzne zasady współpracy oraz procedury w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa Pracowników oraz Klientów. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację i stara się wspierać wszystkich Pracowników zagrożonych skutkami pandemii umożliwiając im pracę zdalną i zapewniając dostęp do materiałów ochronnych. We wszystkich krajach wprowadzono stosowne rozwiązania dla Klientów, które zapewniają im dostęp do produktów i usług finansowych bez konieczności wizyty w oddziałach.