Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy kapitałowej Getin Holding za I kwartał 2020 roku

26.05.2020 | numer raportu:

Zysk netto Grupy Getin Holding przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności podstawowej, po eliminacji efektu zdarzeń jednorazowych (sprzedaż aktywów w Rosji), wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 27,5 mln PLN. Mimo presji ekonomicznej spowodowanej pandemią COVID-19 Holding odnotował zyski na wszystkich rynkach swojej działalności.

W dniu 30 marca 2020 roku Getin Holding sfinalizował transakcję sprzedaży 100% udziałów spółki leasingowej Carcade (Rosja), uzyskując cenę 154,9 mln PLN. Transakcja ta pozwoliła wyjść z trudnego i ryzykownego dla Grupy rynku rosyjskiego oraz znacząco poprawić stan środków finansowych. Rozliczenie transakcji na poziomie skonsolidowanym wygenerowało efekt na wyniku Grupy Getin Holding w kwocie -228,1 mln PLN, którego główną składową było przeniesienie historycznych różnic kursowych na inwestycji z kapitałów do rachunku zysków i strat na kwotę -164,3 mln PLN.

„Zgodnie z zapowiedziami, finalizacja transakcji sprzedaży Carcade umożliwiła nam dalszą redukcję zobowiązań Holdingu. W kwietniu przeznaczyliśmy na ten cel ponad 86 mln PLN. Będziemy kontynuować ten proces.”- powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Obecnie naszym priorytetem pozostaje minimalizowanie potencjalnych skutków pandemii zarówno na poziomie całej Grupy, jak i poszczególnych spółek. ” – dodał. 

Biznes leasingowy w Rosji wygenerował w I kwartale 2020 roku zysk na poziomie 7,8 mln PLN, poprawiając zeszłoroczne wyniki o 116%. Dobre rezultaty były zasługą inwestycji w rozwój nowej platformy sprzedaży oraz dodatkowe usługi dla klientów, które przełożyły się na wzrost sprzedaży do ponad 333,7 mln PLN, czyli o 21% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.

Grupa Idea Bank Polska po raz czwarty z rzędu wypracowała kwartalny zysk netto. W pierwszym tegorocznym okresie raportowym wyniósł on 1,7 mln PLN. Na poprawę wyniku  Banku mają wpływ m.in. skuteczne działania restrukturyzacyjne, które umożliwiły w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy obniżenie kosztów działania Grupy bankowej o 30,3%. Dodatkowo Bank prowadził intensywne działania związane z ograniczeniem kosztu finansowania poprzez wykorzystanie faktu obniżek stóp procentowych.

W pierwszym kwartale spółki Segmentu Ukraina podjęły uchwały o wypłacie do Getin Holding, pochodzących z wypracowanych wcześniej zysków, dywidend w łącznej kwocie 46,3 mln PLN. Całość dywidend została wypłacona do dnia 13 kwietnia 2020. Ponadto, kwartalny zysk netto segmentu Ukraina osiągnął poziom 16,8 mln PLN. W ostatnich miesiącach działalność biznesowa na Ukrainie została silnie zdeterminowana przez sytuację związaną z COVID-19.W marcu widoczne były pierwsze symptomy pogarszającej się sytuacji ekonomicznej i tym samym spadku dyscypliny płatniczej Klientów. Przełożyło się to bezpośrednio na kwartalny wzrost kosztów rezerw. Jednakże, mimo spadku sprzedaży w ujęciu rocznym o 5,9% (w UAH), Grupa odnotowała wzrost przychodów operacyjnych o 7,4% (w UAH).  Utrzymano również stabilny poziom wskaźników kosztowych – C/I na koniec marca wynosił 33,4%. 

W pierwszym kwartale br. zysk netto Grupy w Rumunii wyniósł 3,4 mln PLN i był o 3,5% wyższy w ujęciu rocznym, mimo negatywnego wpływu sytuacji epidemicznej na rumuńską gospodarkę. Sprzedaż Grupy wyniosła ponad 227 mln PLN z czego 120,3 mln PLN przypadło na bank, a 106,2 mln PLN na spółkę leasingową. Oznacza to średni wzrost roczny na poziomie 4,3%. Na koniec marca suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,4 mld PLN, co oznacza wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym. W odpowiedzi na wyzwania związane z COVID-19 Grupa Idea Bank Rumunia podjęła kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno Pracownikom, jak i Klientom.  Rozszerzono m.in. możliwość zdalnego dostępu do głównych produktów i usług bankowych oraz leasingowych. Wdrożono również szereg rozwiązań pomocowych dla Klientów, których biznes został znacząco ograniczony przez wprowadzane restrykcje i obostrzenia.

Zysk netto segmentu Białoruś wyniósł w pierwszym kwartale br. 5,8 mln PLN i był o 33,9% wyższy w ujęciu rocznym. Bank odnotował jednak spadek zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego, co było efektem m.in. dalszych ograniczeń nakładanych na sektor bankowy przez Regulatora oraz spadku sprzedaży związanego z powodowanym pandemią  pogorszeniem sytuacji ekonomicznej. Od stycznia do marca Idea Bank Białoruś odnotował  wzrost salda kredytowego (+8,5% w BYN) oraz depozytowego (+7,4% w BYN). W obliczu pandemii udało się utrzymać ciągłość operacyjną wszystkich linii biznesowych, przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa zarówno Pracownikom, jak i Klientom.

Zarząd Getin Holding dokłada starań, aby we wszystkich spółkach z Grupy przestrzegane były aktualne wytyczne zarówno Światowej Organizacji Zdrowia jak i władz lokalnych, dostosowując wewnętrzne zasady współpracy oraz procedury w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa Pracowników oraz Klientów. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację i stara się wspierać wszystkich Pracowników zagrożonych skutkami pandemii umożliwiając im pracę zdalną i zapewniając dostęp do materiałów ochronnych. We wszystkich krajach wprowadzono stosowne rozwiązania dla Klientów, które zapewniają im dostęp do produktów i usług finansowych bez konieczności wizyty w oddziałach. Ponadto, tym Klientom, których biznesy zostały zamrożone przez obowiązujące restrykcje nasze spółki zapewniają wsparcie wynikające z lokalnych regulacji, z pełnym zrozumieniem  podchodząc do obecnej, trudnej sytuacji.