Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 05.05.2020 r.

08.04.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 05.05.2020 r. pobierz
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 189 767 342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwie akcje). Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 189 767 342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa).
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
 • Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki. pobierz
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku 2019. pobierz
 • Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z oceną stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku obrotowym 2019. pobierz
 • Sprawozdanie z działalności Getin Holding S.A. i Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2019 rok. pobierz
 • Sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok zakończony dnia 31.12.2019 r. pobierz
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. pobierz
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej za rok zakończony dnia 31.12.2019 r. pobierz
 • Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. pobierz
 • Wniosek Zarządu Spółki. pobierz
 • Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019. pobierz
Projekty uchwał Pobierz projekty uchwał w formacie PDF pobierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl

Formularze
 • Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika pobierz
 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez pojedynczego akcjonariusza pobierz
 • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez kilku akcjonariuszy pobierz
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej pobierz
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej pobierz
 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez pojedynczego akcjonariusza pobierz
 • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez kilku akcjonariuszy pobierz
 • Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w e-wza pobierz
 • Zawiadomienie Pełnomocnika Akcjonariusza o udziale w e-wza pobierz
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 05.05.2020 r. pobierz
Nagranie  zobacz
Pytania Akcjonariuszy Pytania Akcjonariuszy oraz odpowiedzi udzielone podczas WZA, dostępne są w nagraniu powyżej

 

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl