Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2019 rok

31.03.2020 | numer raportu:

Warszawa, 31 marca 2020
 
Informacja prasowa
 
 
Wyniki finansowe Grupy kapitałowej Getin Holding za rok 2019  
 
W 2019 roku Grupa Getin Holding osiągnęła zysk netto na działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie 101,3 mln PLN. To efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. W minionym roku spółki zagraniczne wypracowały dla Grupy 155 mln PLN zysku netto i wypłaciły na rzecz Holdingu ponad 100 mln PLN dywidendy. 
 
Przez ostatni rok realizowaliśmy ambitne założenia polityki dywidendowej w oparciu o spółki zagraniczne, co umożliwiło nam redukcję zobowiązań finansowych Holdingu o ponad połowę. Działania te pozostaną naszym priorytetem również w tym roku i oprócz dywidend planujemy przeznaczyć na nie część przychodów z zakończonej sukcesem transakcji sprzedaży spółki Carcade – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Aktualnie naszym priorytetem jest wsparcie zarządcze spółek zależnych w zakresie minimalizowania skutków pandemii, która obecna jest na wszystkich rynkach naszej działalności” – dodał.  
 
Dzięki skutecznej realizacji działań związanych z głęboką restrukturyzacją i zmianą modelu biznesowego w drugim półroczu 2019 roku Grupa Idea Bank SA powróciła na ścieżkę rentowności. Wypracowany w tym okresie zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej umożliwił poprawę wskaźników kapitałowych banku. W wyniku restrukturyzacji, w ciągu dwunastu miesięcy koszty działania Grupy bankowej spadły o 20,8 %.
 
Roczny zysk netto Grupy z segmentu Ukraina osiągnął poziom 91,9 mln PLN, co jest wynikiem o blisko 43,7% lepszym w ujęciu r/r. Dynamiczny wzrost wyniku netto był efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz znaczącej poprawy sprzedaży, która wzrosła o 17,5% r/r 
(w UAH). Na koniec grudnia portfel kredytowy w UAH wzrósł o 23,3% r/r. Ponadto segment znacząco zwiększył poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +35,1%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 31,0%). Segment Ukraina wypłacił do Getin Holding dywidendę w kwocie 43,2 mln PLN. W efekcie poprawy kondycji ukraińskiej gospodarki oraz silnej pozycji i atrakcyjności aktywów zarządzanych przez Getin Holding, w grudniu 2019 roku spółka podpisała warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina oraz New Finance Service. Wartość umowy, według średniego kursu NPB na dzień podpisania, wynosi blisko 225 mln PLN. 
 
W 2019 roku Carcade (Rosja) wypracowała zysk netto na poziomie 32,1 mln PLN. Dynamiczny rozwój Spółki oraz poprawa koniunktury na rosyjskim rynku przyczyniła się do wzrostu sprzedaży leasingowej, która w minionym roku zwiększyła się o 19,0% r/r. W tym samym okresie Carcade odnotowała wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 26,6% i 2,8% r/r. Na koniec grudnia suma bilansowa spółki wynosiła 22,9 mld RUB (+22,3% r/r). O dobrej sytuacji Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+ 
z perspektywą stabilną. W 2019 roku Spółka wypłaciła na rzecz Holdingu 23 mln PLN dywidendy. 20 marca 2020 roku Getin Holding zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów spółki leasingowej Carcade za blisko 160 mln PLN. 
 
W minionym roku Grupa wypracowała w Rumunii zysk netto na poziomie 14,0 mln PLN. Znaczący wpływ na wynik segmentu miało m.in. wprowadzenie nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego BFG. Bank koncentrował się zarówno na rozwoju nowoczesnej sieci placówek, jak i kanałów zdalnych. Działania te umożliwiły wzrost wyniku odsetkowego o 3,6% (r/r) i prowizyjnego o 2,7% (r/r). Sprzedaż Grupy wyniosła 915,5 mln PLN z czego 422,3 mln PLN przypadło na bank, a 493,2 mln PLN na spółkę leasingową. Na koniec grudnia suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,3 mld PLN, co oznacza wzrost o 1,4% w ujęciu rocznym. 
 
Zysk netto segmentu Białoruś w 2019 roku wyniósł 16,9 mln PLN, co oznacza 9,2% wzrost w ujęciu rocznym. W tym samym okresie Idea Bank Białoruś odnotował wzrost salda kredytowego (+18,9% w BYN) oraz depozytowego (+17,9% w BYN). Sprzedaż segmentu osiągnęła poziom 291,5 mln BYN, co oznacza ponad 12% wzrost w ujęciu rocznym. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład Holdingu, również Idea Bank Białoruś kontynuował intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. 
Dzięki intensywnemu rozwojowi kanałów zdalnych, udział sprzedaży online depozytów wyniósł 54,3%, a kredytów 25,7%. Umożliwiło to dalszą optymalizację sieci placówek i ograniczenie związanych z ich funkcjonowaniem kosztów. Dzięki skutecznej realizacji założeń biznesowych, w 2019 roku Idea Bank Białoruś wypłacił na rzecz Holdingu 32,9 mln PLN dywidendy.