Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy kapitałowej Getin Holding po trzech kwartałach 2019 roku

21.11.2019 | numer raportu:

W III kwartale br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 47,3 mln PLN. Natomiast od początku roku wyniósł on 61,1 mln PLN. Wypracowany wynik to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. W ciągu 9 miesięcy spółki zagraniczne wypracowały dla Grupy 115,9 mln PLN zysku netto i wypłaciły na rzecz Holdingu 70 mln PLN dywidendy. W 2019 roku zobowiązania finansowe Holdingu zmniejszyły się o blisko 90 mln PLN do poziomu  211,5 mln PLN.

Realizujemy ambitne założenia polityki dywidendowej, a pozyskane w ten sposób środki umożliwiają nam systematyczną redukcję zobowiązań finansowych Holdingu. Od początku roku zmniejszyliśmy je o blisko 90 mln PLN, czyli prawie o jedną trzecią – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. Z uwagą obserwujemy głębokie działania restrukturyzacyjne realizowane w ramach Grupy Idea Bank Polska. Jesteśmy przekonani, iż umożliwią one spółce dalszą poprawę rentowności i tym samym odbudowę współczynników kapitałowych”

Dzięki dalszej, skutecznej realizacji działań związanych z głęboką restrukturyzacją i zmianą modelu biznesowego, w III  kwartale br. Grupa Idea Bank SA osiągnęła zysk netto na poziomie 12,3 mln PLN. Wypracowany zysk, w połączeniu ze stopniowym ograniczaniem sumy bilansowej umożliwił poprawę wskaźników kapitałowych. W wyniku restrukturyzacji, od początku roku koszty działania Grupy bankowej spadły o 18,6 % w ujęciu rocznym.

Zysk netto Grupy z biznesu ukraińskiego za 9 miesięcy ukształtował  się na poziomie 71,5 mln PLN, co jest wynikiem o blisko o 65,1% lepszym w ujęciu r/r. Dynamiczny wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy wyników sprzedażowych. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu ponownie odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS. Po raz kolejny segment Ukraina utrzymał wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej w walucie lokalnej (+19,0% r/r). Na koniec września portfel kredytowy w UAH wzrósł o 11,9% r/r. Ponadto Segment znacząco zwiększył poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +40,2%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 29,4%). Segment Ukraina wypłacił do Getin Holding dywidendę w kwocie 35,3 mln PLN.

W 2019 roku Carcade (Rosja) wypracowała zysk netto na poziomie 20,4 mln PLN.  Spółka stale odnotowuje wzrost sprzedaży leasingowej, która od początku roku zwiększyła się o 19,0% r/r. W tym samym okresie Carcade odnotowała wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak
i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 17,3% i 6,6% r/r. Na koniec września suma bilansowa spółki wynosiła 20,8 mld RUB (+11,1% r/r). O dobrej sytuacji Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Od początku roku Spółka wypłaciła na rzecz Getin Holding 13 mln PLN dywidendy.

W ciągu 9 miesięcy br. Grupa wypracowała w Rumunii zysk netto na poziomie 11,4 mln PLN. Znaczący wpływ na wynik segmentu miało m.in. wprowadzenie nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego BFG. Głównym projektem realizowanym przez Bank pozostaje digitalizacja i rozwój usług online. Sprzedaż Grupy za 3 kwartały wyniosła 700,2 mln PLN z czego 317,5 mln PLN przypadło na bank, a 382,7 mln PLN na spółkę leasingową. Intensywne działania sprzedażowe umożliwiły wzrost wyniku odsetkowego 6,0% (r/r) i prowizyjnego o 5,0% (r/r). Na koniec września suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła ponad 2,3 mld PLN, co oznacza wzrost o 3,9% w ujęciu rocznym.

Zysk netto segmentu Białoruś za 9 miesięcy br. wyniósł 12,7 mln PLN, co oznacza 40,4% wzrost w ujęciu rocznym. W ciągu dziewięciu miesięcy Idea Bank Białoruś odnotował wzrost salda kredytowego (+10,4% w BYN) oraz depozytowego (+13,5% w BYN). Sprzedaż segmentu osiągnęła poziom 207,8 mln BYN, co oznacza blisko 10% wzrost w ujęciu rocznym. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład Holdingu, również Idea Bank Białoruś kontynuował intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. W ciągu dziewięciu miesięcy udział kanałów online w sprzedaży depozytów wyniósł 58,3%, a kredytów 23,6%. Ponadto, kontynuowano ograniczanie kosztów działania dzięki zmniejszeniu zasięgu placówek Banku. Dzięki skutecznej realizacji założeń biznesowych, 2019 roku Idea Bank Białoruś wypłacił na rzecz Holdingu 21,7 mln PLN dywidendy.