Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy kapitałowej Getin Holding po I półroczu 2019 roku

24.09.2019 | numer raportu:

W I półroczu br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 13,8 mln PLN. Natomiast w samym II kwartale wyniósł on 36,2 mln PLN. Wypracowany wynik to efekt dobrych wyników spółek zagranicznych oraz działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Idea Bank Polska. Od początku roku spółki zagraniczne wypracowały dla Grupy 69,7 mln PLN zysku netto i wypłaciły na rzecz Holdingu 51 mln PLN dywidendy. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy  zobowiązania finansowe Holdingu zmniejszyły się o ponad 59 mln PLN do 240,7 mln PLN.

„Dobra sytuacja biznesowa oraz rekordowe zyski na większości rynków zagranicznych umożliwiły nam realizację ambitnych założeń polityki dywidendowej. Pozyskane środki przeznaczamy na delewarowanie biznesu poprzez systematyczną redukcję zobowiązań finansowych Holdingu. Działania te chcemy kontynuować również w nadchodzących kwartałach” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Jesteśmy przekonani, iż głębokie działania restrukturyzacyjne realizowane w ramach Grupy Idea Bank Polska pozwolą na dalszą poprawę rentowności spółki i umożliwią jej stopniową odbudowę współczynników kapitałowych w oparciu między innymi o przyszłe zyski” – dodał.  

Dzięki skutecznej realizacji działań związanych z głęboką restrukturyzacją i zmianą modelu biznesowego, w II kwartale br. Grupa Idea Bank SA osiągnęła zysk netto na poziomie 1 mln PLN. Jednocześnie jednostkowy zysk netto Idea Banku wyniósł 41 mln PLN. Obecnie prowadzone są również działania zmierzające do stopniowej odbudowy współczynnika wypłacalności. Na koniec czerwca wynosił on dla Grupy 2,11%, a dla Banku 3,48%. W wyniku restrukturyzacji, półroczne koszty Grupy bankowej spadły o 7% w ujęciu rocznym.

Na Ukrainie Getin Holding wypracował zysk netto na poziomie 44,5 mln PLN, co jest wynikiem o blisko o 60% lepszym w ujęciu r/r. Dynamiczny wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy wyników sprzedażowych. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu ponownie odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS. Po raz kolejny segment Ukraina utrzymał wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej w walucie lokalnej (+16,7% r/r). Na koniec czerwca portfel kredytowy w UAH wzrósł o 15,6% r/r. Ponadto Segment znacząco zwiększył poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +38,7%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 28,9%). Idea Bank Ukraina wypłacił w kwietniu do Getin Holding dywidendę w kwocie 23,8 mln PLN.

Carcade (Rosja) wypracowała zysk netto na poziomie 10,7 mln PLN, co jest wynikiem o ponad 25% lepszym w ujęciu rocznym. Spółka stale odnotowuje wzrost sprzedaży leasingowej, która od początku roku zwiększyła się o 23,9% r/r. W tym samym okresie Carcade odnotowała wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 16,0% i 8,7% r/r. Na koniec czerwca suma bilansowa spółki wynosiła 20 mld RUB (+6,6% r/r). O dobrej sytuacji Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Spółka wypłaciła w I półroczu br. na rzecz Getin Holding 5,2 mln PLN dywidendy.

W Rumunii Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 6,4 mln PLN. Znaczący wpływ na wynik segmentu miało wprowadzenie nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego BFG. Ponadto Grupa dokonała spłaty, wyemitowanych przez Idea Investment (spółki zależnej Idea Banku Rumunia) obligacji o wartości 26,3 mln PLN. Głównym projektem realizowanym przez Bank w raportowanym okresie była dalsza digitalizacja i rozwój usług online. Intensywne działania sprzedażowe umożliwiły wzrost wyniku odsetkowego 7,2% (r/r) i prowizyjnego o 5,2% (r/r). Na koniec czerwca suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,3 mld PLN, co oznacza wzrost o 6,7% w ujęciu rocznym.

W minionym półroczu zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 8 mln PLN, co oznacza ponad 97% wzrost w ujęciu rocznym. W ciągu sześciu miesięcy Idea Bank Białoruś odnotował wzrost salda kredytowego (+5,4% w BYN) oraz depozytowego (+8,5% w BYN Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład Holdingu, również Idea Bank Białoruś kontynuował intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. Udział kanałów online w sprzedaży depozytów w pierwszym półroczu br. wyniósł 45%, a kredytów 23,9%. Ponadto, umożliwiło to znaczące ograniczenie kosztów działania dzięki zmniejszeniu zasięgu placówek Banku. Dzięki skutecznej realizacji założeń biznesowych, w I półroczu Idea Bank Białoruś wypłacił na rzecz Holdingu 21,7 mln PLN dywidendy.