Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki finansowe Grupy kapitałowej Getin Holding za I kwartał 2019 roku

30.05.2019 | numer raportu:

Wynik jednostkowy Getin Holding w I kwartale 2019 roku wyniósł 37,2 mln PLN (względem 0,6 mln PLN rok wcześniej). Jest to efekt skutecznej realizacji polityki dywidendowej na wszystkich rynkach zagranicznych. W tym samym okresie Grupa osiągnęła wynik netto na działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie -22,5 mln PLN. Mimo udanego kwartału wszystkich spółek zagranicznych, wynik Grupy znalazł się pod presją sytuacji Idea Banku SA. Wpływ polskiej grupy bankowej na wynik Holdingu wyniósł -44 mln PLN. Obecnie Bank opracowuje scenariusze, które mają zapewnić spółce powrót na ścieżkę rentowności.

„Miniony kwartał to okres dalszych stabilnych wzrostów na wszystkich kluczowych rynkach zagranicznych. Poprawa wskaźników przychodowych oraz dobre poziomy sprzedaży to efekt m.in. wdrożenia strategicznych projektów związanych z digitalizacją oraz poprawy koniunktury gospodarczej na rynkach lokalnych.”– powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Jesteśmy przekonaniu, iż działania restrukturyzacyjne podejmowane przez obecny Zarząd Idea Banku SA okażą się skuteczne i spółka powróci na ścieżkę rentowności” – dodał. 

W I kwartale br. Grupa Idea Bank SA osiągnęła wynik netto na poziomie -80,9 mln PLN. Jego głównym determinantem był znaczący koszt odsetkowy związany z utrzymywaniem wysokich wskaźników płynnościowych oraz koszt składek na BFG. Obecnie Bank pracuje nad aktualizacją planu naprawczego i zmianą modelu biznesowego, które mają umożliwić spółce stopniowy powrót do rentowności. 

Na Ukrainie Getin Holding wypracował zysk netto na poziomie 21 mln PLN, co jest wynikiem o blisko 87% lepszym w ujęciu r/r. Dynamiczny wzrost wyniku netto jest efektem stabilnej sytuacji lokalnej gospodarki oraz poprawy wyników sprzedażowych. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu ponownie odnotował zarówno Idea Bank Ukraina, jak i spółka NFS. Po raz kolejny segment Ukraina wykazał wysoką dynamikę sprzedaży kredytowej w walucie lokalnej (+24,1% r/r). Na koniec marca portfel kredytowy w walucie UAH wzrósł o 27,8% r/r. Ponadto Grupa znacząco zwiększyła poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +49,7%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 28,8%). ROE segmentu Ukraina wyniosło 83,1%. Idea Bank Ukraina wypłacił w kwietniu do Getin Holding dywidendę w kwocie 23,8 mln PLN.

Carcade Rosja wypracowała zysk netto na poziomie 3,6 mln PLN, co jest wynikiem znacznie lepszym niż rok wcześniej. Kolejny kwartał z rzędu spółka odnotowała wzrost sprzedaży leasingowej, który w pierwszych trzech miesiącach roku osiągnął poziom 29,1% r/r (w RUB). W tym samym okresie Carcade odnotowała wzrost zarówno wyniku odsetkowego, jak i prowizyjnego w RUB, odpowiednio o 17,3% i 11,3% r/r. Na koniec marca suma bilansowa spółki wynosiła 18,9 mld RUB (+34,9% r/r). O dobrej sytuacji Carcade świadczy również rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Spółka wypłaciła w I kwartale br.  na rzecz Getin Holding 5,2 mln PLN dywidendy.

W pierwszym kwartale 2019 roku Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie 3,3 mln PLN, co jest wynikiem o 33,6% lepszym niż rok wcześniej. Segment odnotował wzrost zysku pomimo wprowadzenia nowych obciążeń w postaci podatku od aktywów i wyższych kosztów składek do lokalnego BFG. Strategicznym projektem realizowanym obecnie przez Idea Bank Rumunia jest digitalizacja i rozwój mobilnych kanałów dostępu w połączeniu z optymalizacją sieci sprzedaży – wprowadzenie nowego formatu placówek oraz zwiększenie ich dostępności. Intensywne działania sprzedażowe umożliwiły wzrost wyniku odsetkowego 13,6% (r/r) i prowizyjnego o 2,8% (r/r). Na koniec marca suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,3 mld PLN, co oznacza wzrost o 11,1% w skali roku.

W minionym kwartale zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 4,3 mln PLN, co oznacza prawie czterokrotny wzrost w ujęciu rocznym. Idea Bank Białoruś odnotował dynamiczny wzrost salda kredytowego (+25,5% w BYN) oraz depozytowego (+22,7% w BYN) r/r. W tym samym okresie wzrósł również wynik odsetkowy o 3,4% w ujęciu r/r (w BYN). Wynik prowizyjny zmniejszył się o 2,8 % r/r. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład Holdingu, również Idea Bank Białoruś prowadził intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. Udział kanałów online w sprzedaży depozytów w pierwszym kwartale br., wyniósł ok. 40%. W I kwartale 2019  roku Idea Bank Białoruś wypłacił 18,4 mln PLN dywidendy.