Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Obligacje Idea Banku Rumunia włączone do obrotu na Giełdzie w Bukareszcie

26.02.2019 | numer raportu:

26 lutego 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) włączyła do obrotu,  w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu (ATS), podporządkowane obligacje korporacyjne wyemitowane przez Idea Bank Rumunia.

Emisja objęła 5 000 obligacji podporządkowanych, niezabezpieczonych, niewymiennych, denominowanych w Euro o wartości nominalnej 1 000 EUR z terminem zapadalności w grudniu 2024 r. Ich łączna wartość wyniosła 5 milionów EUR. Oprocentowanie obligacji wynosi 8,5% rocznie i jest płatne co pół roku.

W operacji pośredniczył BT Capital Partners jako autoryzowany doradca.

„Nasza pierwsza emisja obligacji notowanych na giełdzie w Bukareszcie przyczyni się do wdrożenia strategii rozwoju organicznego naszego banku, a pośrednio do zwiększenia naszego udziału w rynku. Dywersyfikujemy źródła finansowania potrzebne do wzmocnienia bazy kapitałowej, co pozwoli nam na zwiększenie akcji kredytowej. Naszym celem strategicznym jest digitalizacja i ciągłe doskonalenie produktów i usług oferowanych przez Idea Bank Rumunia.” – komentuje Mioara Popescu, Dyrektor Generalny Idea Bank Rumunia.

„Notowanie obligacji Idea Bank Rumunia w ramach ATS jest pierwszą tego typu emisją denominowaną w Euro w tym segmencie rynku na Giełdzie w Bukareszcie. Jednocześnie Idea Bank Rumunia jest pierwszą instytucją kredytową, która wymienia obligacje w ramach Alternatywnego Systemu Notowań Giełdy. Aktualna emisja obligacji ma najdłuższy termin wykupu i najwyższą wartość spośród wszystkich emisji obligacji notowanych na ATS BVB. Operacja przeprowadzona przez Idea Bank Rumunia, ale także inne emisje obligacji notowane na Rynku Regulowanym oraz w ramach ATS pokazują, że rynek kapitałowy jest właściwym mechanizmem dywersyfikacji źródeł finansowania spółek, niezależnie od wielkości i działalności, o ile stosują szereg standardów właściwych dla rynku kapitałowego „- powiedział Adrian Tanase, Dyrektor Generalny Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie .