Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding za III kwartał 2018 roku

29.11.2018 | numer raportu:

W III kwartale 2018 roku Grupa Getin Holding osiągnęła wynik netto na działalności podstawowej, przypisany akcjonariuszom większościowym, na poziomie 13,9 mln PLN względem 17 mln PLN wypracowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego (po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych). Głównym motorem wzrostu w raportowanym okresie, po raz kolejny, okazała się działalność zagraniczna Grupy. W III kwartale br. wynik netto spółek zagranicznych ukształtował się na poziomie 36,0 mln PLN względem 25,4 mln PLN osiągniętych w III kw. 2017 roku (wzrost o +42,1%). Łączny zysk netto dla segmentów zagranicznych za 9 miesięcy 2018 roku, wyniósł 84,7 mln PLN i był o 119% wyższy względem analogicznego okresu w 2017 roku. 

„Sytuacja naszych spółek na rynkach zagranicznych jest bardzo dobra. Korzystamy z koniunktury, czego efektem są osiągane wyniki. Obecna kondycja naszego biznesu to również zasługa sukcesu optymalizacji, jaką przeprowadziliśmy po kryzysie ukraińskim. Dowodem na to są rezultaty osiągane przez nasze spółki na Ukrainie i w Rosji. Również wyniki wypracowane w Rumunii pozwalają także i na ten rynek patrzeć z dużym optymizmem” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Obecnie obserwujemy także poprawę sytuacji na Białorusi, której rynek na początku roku cechowały pewne turbulencje. III kwartał również na białoruskim rynku przyniósł poprawę przychodów naszej Grupy” – dodał.       

W minionym kwartale Grupa Idea Bank Polska koncentrowała się na porządkowaniu struktury i podnoszeniu efektywności procesów wewnątrzgrupowych w celu zwiększenia rentowności i podwyższenia poziomu kapitałów własnych. Na wyniki Grupy w Polsce istotny wpływ miało wdrożenie planu naprawczego, w efekcie którego ograniczono sprzedaż produktów inwestycyjnych i rozpoczęto proces optymalizacji kosztowej. Działania te są kolejnym krokiem na drodze do realizacji długofalowej polityki poprawy efektywności i spełnienia oczekiwań Regulatora odnośnie adekwatności kapitałowej.

Od lipca do września br. Getin Holding wypracował na Ukrainie zysk netto na poziomie 15,4 mln PLN, co jest wynikiem o 41,5% lepszym w ujęciu rocznym. Narastająco zysk roczny wyniósł 43,3 mln PLN i był blisko 10-krotnie lepszy niż rok wcześniej. Głównym determinantem wzrostu było dostosowanie modelu biznesowego do stabilnej sytuacji w lokalnej gospodarce. Widoczne jest to w wysokiej dynamice wzrostu sprzedaży kredytowej. Ponadto Grupa znacząco zwiększyła poziom przychodów operacyjnych (w UAH, +88,7%), utrzymując jednocześnie stabilny poziom po stronie kosztowej (C/I 34,4%). Zgodnie z przyjętą strategią, Idea Bank Ukraina finalizuje projekt rozbudowy sieci punktów obsługi. Do końca roku ich liczba wzrośnie o blisko 200 na terenie całego kraju.

W III kwartale br. działająca na terenie Federacji Rosyjskiej spółka Carcade wypracowała zysk netto na poziomie 12,1 mln PLN, co jest wynikiem o 175% lepszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Kolejny kwartał z rzędu Spółka utrzymała wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży leasingowej o 18,9% q/q, narastająco za 9 miesięcy wzrost sprzedaży wyniósł +61,2% w porównaniu r/r, W III kwartale wynik prowizyjny wyniósł 6,2 mln PLN, a   odsetkowy 15,4 mln PLN. Dzięki stałej poprawie jakości portfela, Carcade odnotowała istotny spadek kosztu ryzyka zarówno kwartalnie jak i w ujęciu rocznym. O dobrej sytuacji Carcade świadczy rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Na koniec września br. Carcade wypłaciło na rzecz Getin Holding 5,3 mln PLN dywidendy.

W Rumunii, Getin Holding wypracował w III kwartale zysk netto na poziomie 3,5 mln PLN poprawiając zeszłoroczny rezultat o 2,5%. Narastająco, wynik Segmentu wyniósł 11,7 mln PLN, rosnąc tym samym o 101%, na co złożyły się wyniki wypracowane przez Idea Bank Rumunia (6,2 mln PLN), jak i Idea Leasing Rumunia (4,7 mln PLN). Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając od początku roku poziom 864,5 mln RON (+10,2% r/r). Wzrosty odnotował zarówno Bank (w RON +11,2 r/r), jak i spółka leasingowa (w RON +9,2% r/r). Dobre wyniki sprzedażowe przyczyniły się do wzrostu portfela kredytowego o 9,9% i leasingowego o 12,0% w ujęciu rocznym. Na koniec września suma bilansowa segmentu Rumunia wynosiła blisko 2,2 mld PLN, co oznacza 10,7% wzrost od początku roku. Kluczowym projektem realizowanym obecnie przez Idea Bank Rumunia jest digitalizacja i rozwój mobilnych kanałów dostępu w połączeniu z optymalizacją sieci sprzedaży – wprowadzenie nowego formatu placówek oraz zwiększenie ich dostępności.

W minionym kwartale zysk netto segmentu Białoruś wyniósł 5 mln PLN, co stanowi znaczący wzrost względem poprzednich kwartałów.  Od początku roku Idea Bank Białoruś odnotowuje dynamiczny wzrost salda kredytowego (+40,2% w BYN) oraz depozytowego (+48,2% w BYN)
W tym samym okresie wzrósł również wynik prowizyjny o 18,7% w ujęciu r/r (w BYN). Wynik odsetkowy, zmniejszył się o 20,9% w wyniku silnej presji obniżki stóp procentowych przez Regulatora. Na Białorusi Grupa odnotowuje stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych. Podobnie jak inne spółki wchodzące w skład Holdingu, również Idea Bank Białoruś prowadzi intensywne prace w zakresie digitalizacji i wzbogacenia oferty o produkty i usługi online. W związku z wdrożeniem systemu umożliwiającego udzielanie pożyczek na zakup towarów drogą internetową, w III kwartale 2018 r. rozpoczęto oferowanie pożyczek on-line (consumer finance). Zaimplementowany system cechuje się wysoką innowacyjnością i jest unikalny na skalę rynku białoruskiego. Co więcej, bank aktywnie oferuje produkty depozytowe drogą online, a udział produktów depozytowych sprzedanych za pośrednictwem kanałów on-line wyniósł w III kwartale 2018 r. 25,2%.