Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po I półroczu 2018 roku

21.09.2018 | numer raportu:

W minionym półroczu wynik netto Grupy Getin Holding, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł -161,4 mln PLN. Jego głównym determinantem były jednorazowe rezerwy i odpisy dokonane przez Idea Bank Polska. Półroczny zysk znormalizowany Holdingu (bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych) wyniósł 47,5 mln PLN. Od początku roku działalność zagraniczna Grupy wygenerowała zysk netto w wysokości 48,7 mln PLN, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w ujęciu rocznym. Po raz kolejny wszystkie zagraniczne segmenty biznesowe zakończyły okres sprawozdawczy z pozytywnym wynikiem finansowym.

„Od ponad roku odnotowujemy systematyczną poprawę efektywności wszystkich naszych  spółek zagranicznych oraz wzrost generowanych przez nie przychodów. W ciągu roku wartość ich kontrybucji do wyniku Grupy wzrosła ponad trzykrotnie, co świadczy o dużym potencjale tamtejszych rynków” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Jednorazowy wpływ rezerw i korekt dokonanych przez Idea Bank Polska na koniec I półrocza ma znaczący wpływ na aktualny wynik oraz na percepcję rynkową Grupy” – dodał. 

W wyniku zdarzeń jednorazowych, wpływ Idea Banku Polska na półroczny wynik Grupy Getin Holding wyniósł -208,9 mln PLN. Obecnie Bank wdraża Plan Naprawy oraz Plan Ochrony Kapitału, których celem jest osiągnięcie poziomów współczynników kapitałowych oczekiwanych przez Regulatora.

W pierwszym półroczu Getin Holding wypracował na Ukrainie zysk netto na poziomie 27,9 mln PLN. Grupa podwoiła poziom przychodów w operacyjnych (w UAH), utrzymując jednocześnie ścisłą kontrolę nad kosztami (C/I 35,6%). Działający na Ukrainie Bank odnotował ponad 52,7% wzrost sprzedaży kredytowej, co przyczyniło się wzrostu wartości portfela kredytowego o 7,4% w ujęciu rocznym. Marża odsetkowa nowej sprzedaży wynosiła 28%. Wzrost kontrybucji do wyniku segmentu Ukraina odnotowała również spółka New Finance Services, której zysk podwoił się i na koniec czerwca wyniósł 7,7 mln PLN.

Działająca na terenie Federacji Rosyjskiej spółka Carcade wypracowała zysk netto na poziomie 8,5 mln PLN, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż w pierwszym półroczy ubiegłego roku. W tym samym okresie Spółka leasingowa odnotowała 68,4% wzrost sprzedaży. Dynamiczny rozwój biznesu pozytywnie wpłyną na wynik prowizyjny (+3,9% r/r w RUB) i odsetkowy (+4,9 r/r w RUB). Od początku roku Carcade realizuje politykę systematycznego zwiększania skali działalności. Spółka otworzyła kolejne 7 oddziałów oraz zwiększyła zatrudnienie o 21% względem stanu na koniec 2017 roku. O dobrej sytuacji Carcade świadczy rating Fitch na poziomie B+ z perspektywą stabilną.

Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie 8,2 mln PLN co oznacza ponad trzykrotny wzrost w ujęciu rocznym. Ponowne wzrosty rentowności odnotował zarówno Idea Bank Rumunia (3,4 mln PLN, +94,3% r/r), jak i Idea Leasing Rumunia (3,4 mln PLN, +87,2% r/r).Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając poziom 591,6 mln RON (+12,6% r/r). Wzrosty odnotował zarówno Bank (w RON +18,8 r/r), jak i spółka leasingowa (w RON +6,4% r/r). Dobre wyniki sprzedażowe przyczyniły się do wzrostu portfela kredytowego o 17,4% i leasingowego o 16,8% w ujęciu rocznym. Na koniec czerwca suma bilansowa segmentu Rumunia wzrosła o 16,5% r/r do blisko 2,2 mld PLN.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. Idea Bank Białoruś odnotował ponad 20% wzrost sprzedaży (BYN), w tym 13,4% wzrost sprzedaży kredytów detalicznych i 34,5% firmowych. Przełożyło się to na znaczący 41,6% (r/r) wzrost salda kredytowego. W tym samym okresie wynik prowizyjny wzrósł o 23,4% w ujęciu r/r (w BYN). Grupa odnotowuje także stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych. Na koniec czerwca zysk Grupy Idea Bank Białoruś wyniósł 4,1 mln PLN. Istotny wpływ na wynik I półrocza miało wdrożenie MSSF 9 i presja ze strony regulatora w postaci kolejnych obniżek stóp procentowych (z 18% w styczniu 2017 roku do 10,0% obecnie).