Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną korekt w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym

21.09.2018 | numer raportu: 40/2018

Raport bieżący nr 40/2018 z dnia 21.09.2018 (07:35)

Pobierz dokument