Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding po I kwartale 2018 roku

18.05.2018 | numer raportu:

Grupa Getin Holding wypracowała w I kwartale 2018 roku 24,4 mln PLN zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, co oznacza wzrost o 42% w ujęciu rocznym. Miniony kwartał to okres dalszego dynamicznego rozwoju działalności zagranicznej Holdingu, której udział w zysku netto osiągnął poziom ponad 60%. Kolejny raz wszystkie segmenty biznesowe zakończyły okres sprawozdawczy z pozytywnym wynikiem finansowym.

„Dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju działalności zagranicznego w oparciu o stabilny wzrost organiczny oraz konserwatywne podejście do kwestii ryzyka, Holding odnotowuje systematyczny wzrost przychodów z tej linii biznesowej – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Na szczególną uwagę zasługuje znaczący wzrost wyniku Ukrainy, w tym pozytywna kontrybucja stworzonej w zeszłym roku spółki windykacyjnej New Finance Service” – dodał. 

W minionym kwartale Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 14,6 mln PLN. Łączna wartość zrealizowanej sprzedaży osiągnęła 2,3 mld PLN i była zbliżona do poziomu z IV kwartału ubiegłego roku. Grupa wypracowała w ujęciu kwartalnym 8% wzrost dochodów netto z działalności bankowej. Po raz kolejny Bank odnotował znaczący wzrost rachunków firmowych (+17% q/q), jak również zakładanych przez osoby fizyczne (+55% q/q). Ostatni kwartał to okres stabilizacji wskaźników kapitałowych Grupy. Na koniec marca skonsolidowany wskaźnik CAR wynosił 13,38%, a Tier 1 11,69%. Suma bilansowa osiągnęła poziom blisko 23,8 mld PLN.

I kwartał był okresem dalszego umocnienia Carcade w gronie liderów rynku leasingu na terenie Federacji Rosyjskiej w segmencie samochodów do 3,5 tony. W związku z dynamicznym rozwojem biznesu, Carcade zwiększyło poziom zatrudnienia oraz dokonało inwestycji w nowe oddziały. W ciągu trzech pierwszych miesięcy spółka odnotowała sprzedaż na poziomie 3,7 mld RUB, co oznacza aż 89,5% wzrost w ujęciu rocznym. Dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na pozytywny wynik finansowy, który wyniósł 0,6 mln PLN. Na koniec marca suma bilansowa Carcade osiągnęła blisko 14 mld RUB, co oznacza wzrost o 12,4% r/r.

Działający na Białorusi Idea Bank również odnotował znaczący, blisko 74% wzrost sprzedaży kredytowej w ujęciu rocznym. W segmencie kredytów detalicznych sprzedaż osiągnęła poziom 53,5 mln BYN (+84,5% r/r), a w segmencie kredytów dla MSP 24,2 mln BYN (+54,1% r/r). Przełożyło się to na wzrost salda kredytowego, które w ujęciu rocznym zwiększyło się o 53,3% (w BYN). Grupa odnotowuje także stałą poprawę jakości portfela kredytowego oraz efektywności działań windykacyjnych. Na koniec marca zysk Grupy Idea Bank Białoruś wyniósł 1,1 mln PLN.  Istotny wpływ na wynik I kwartału miało wdrożenie MSSF 9 i presja ze strony regulatora w postaci kolejnych obniżek stóp procentowych (z 18% w styczniu 2017 roku do 10,5% obecnie).

Miniony kwartał był zdecydowanie udany dla ukraińskiego biznesu Grupy Getin Holding. Dynamiczny wzrost przychodów oraz wskaźników sprzedażowych to zasługa dalszej poprawy sytuacji gospodarczej na Ukrainie oraz dostosowania modelu biznesowego do warunków polityczno-ekonomicznych. W minionym kwartale segment Ukraina odnotowała ponad dwukrotny wzrost przychodów operacyjnych w lokalnej walucie w ujęciu rocznym. W pierwszych trzech miesiącach roku sam Idea Bank Ukraina wypracował ponad 57% wzrost sprzedaży kredytowej. Miało to pozytywny wpływ na zysk netto, który wyniósł 11,2 mln PLN. Warto zaznaczyć, iż pozytywną kontrybucje do wyniku segmentu wniósł zarówno Idea Bank Ukraina (8,1 mln PLN), jak i spółka windykacyjna New Finance Service (3,5 mln PLN). Na koniec marca  portfel kredytowy w ramach segmentu Ukraina wynosił blisko 2,9 mld UAH i był większy o 5,3% w ujęciu rocznym.

Getin Holding wypracował w Rumunii zysk netto na poziomie 2,5 mln PLN. Wzrost rentowności odnotował zarówno Idea Bank Rumunia (0,8 mln PLN względem 0,3 mln  PLN rok wcześniej), jak i Idea Leasing Rumunia (1,2 mln PLN względem 0,9 mln PLN w analogicznym okresie 2017 roku). Sprzedaż kredytowo-leasingowa kontynuowała trend wzrostowy osiągając poziom 283,2 mln RON (+14,8% r/r). Wzrosty odnotował zarówno Bank (w RON +25,8% r/r), jak i spółka leasingowa (w RON +3,4% r/r). Dobre wyniki sprzedażowe przyczyniły się do wzrostu portfela kredytowego o 18,7% i leasingowego o 10% w ujęciu rocznym. Na koniec marca suma bilansowa segmentu Rumunia wzrosła o 16,8% r/r do ponad 2 mld PLN.