Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13.10.2011

13.10.2011

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki

Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Ogólna liczba akcji w spółce to 731.785.319 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 731.785.319 (słownie: siedemset trzydzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewiętnaście głosów), przy czym wyłączone jest prawo głosu z 1 700 000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji własnych skupionych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia prowadzonego od 2008 roku.
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji na temat akcjonariatu znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
 1. Plan podziału
   
 2. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Get Bank S.A. o podziale.
   
 3. Załącznik nr 2 – proponowane zmiany statutu Get Bank S.A.
   
 4. Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Dzielonej- Getin Holding Spółka Akcyjna.
   
 5. Załącznik nr 4 – informacja o stanie księgowym spółki Getin Holding S.A., sporządzona w formie oświadczenia dla celów podziału.
   
 6. Załącznik nr 5 – lista rachunków bankowych Oddziału.
   
 7. Sprawozdanie Zarządu Getin Holding.
   
 8. Stategia Getin Holding.
   
 9. opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału.
   
Projekty uchwał Pobierz projekty uchwał w formacie PDF

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@Getin.pl

 

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Pobierz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 października 2011 roku.
Zapytania Akcjonariuszy  

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl