Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19.05.2010

19.05.2010

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 712.415.981 (słownie: siedemset dwanaście milionów czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden akcji).
Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 712.415.981 (słownie: siedemset dwanaście milionów czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden głosów), przy czym wyłączone jest prawo głosu z 1 700 000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji własnych skupionych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych w celu ich umorzenia prowadzonego od 2008 roku.
Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji na temat akcjonariatu znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu
 1. Ocena sytuacji spółki Getin Holding S.A. dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki.
   
 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Getin Holding z działalności Rady w 2009 roku.
   
 3. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
   
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Getin Holding S.A. za rok 2010
   
 5. Sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok 2009
   
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2009
   
 7. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. za rok 2009
   
 8. Wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok 2009
Projekty uchwał Pobierz projekty uchwał w formacie PDF

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@Getin.pl

 

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Pobierz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 maja 2010 roku.

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl