Informacje prasowe


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding za I kwartał 2017 roku


18.05.2017

W pierwszym kwartale br. Grupa Getin Holding wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 17,2 mln PLN. Przychody operacyjne Grupy osiągnęły poziom 368,5 mln PLN i były o blisko 22% lepsze w ujęciu rok do roku. Minione miesiące były dla Grupy okresem stabilnego rozwoju i wzrostu zarówno działalności zagranicznej, jak i krajowej.

„Aktualna stabilizacja na wschodzie Europy pozwala nam w większym stopniu skupić się na działaniach ułatwiających stabilny i trwały wzrost działalności biznesowej na wszystkich kluczowych dla nas rynkach. Okres restrukturyzacji i zmian modelu biznesowego wydaje się być za nami. Obecnie największym wyzwaniem jest optymalizacja struktury przychodów oraz kontrola ryzyka w celu zwiększenia rentowności w średniej perspektywie” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 51,2 mln PLN. Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Idea Bank osiągnęła poziom ponad 2,4 mld PLN. Grupa otrzymała również środki z drugiej transzy odroczonej płatności ze sprzedaży GetBack w kwocie 310 mln PLN. W efekcie realizacji strategii budowy portfela opartego o produkty wysokomarżowe, wynik odsetkowy Grupy wzrósł o 42,3% r/r (do 185,2mln PLN). Bank kontynuuje również politykę obniżania kosztu finansowania (-0,54 p.p. r/r). Wynik z tytułu opłat i prowizji osiągnął poziom 103,7 mln PLN (+21,4% r/r). Na koniec kwartału suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła ponad 22,3 mld PLN, a wskaźniki kapitałowe osiągnęły poziom: CAR 14,4%, i Tier1 12,1%. 

W minionym kwartale MW Trade wypracował zysk netto na poziomie 1,4 mln PLN. Spółka kontynuowała działania w zakresie zwiększania efektywności biznesowej oraz poszerzała portfolio produktów. Pozytywne trendy w rozwoju Spółki są widoczne, pomimo zmian w finansowaniu służby zdrowia oraz wzrostu konkurencyjności na tym rynku. 

W pierwszych miesiącach 2017 roku Grupa Carcade Rosja prowadziła dalsze strategiczne działania w celu odbudowy sprzedaży i poprawy rentowności. W I kwartale sprzedaż wzrosła aż o 140% w ujęciu rok do roku. Wynik odsetkowy w walucie lokalnej wzrósł o 9,3% w ujęciu rok do roku, a wynik prowizyjny o 14,9%. Spółka odnotowała również 25% spadek kosztów w efekcie przeprowadzonej w ubiegłym roku restrukturyzacji. Na koniec kwartału wynik Grupy wyniósł -0,3 mln PLN.

Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 6,7 mln PLN, co oznacza 41,4% wzrost w ujęciu rocznym. Jest to efektem m.in. znaczącego wzrostu sprzedaży (+79,4% r/r w lokalnej walucie) zarówno w obszarze kredytów detalicznych (+98,6%), jaki firmowych (+51,9%). Grupa odnotowała również dalszą poprawę jakości portfela kredytowego oraz wzrost efektywności działań windykacyjnych.

Idea Bank Ukraina odnotowała zysk netto na poziomie 2,2 mln PLN, co oznacza wzrost o 18,4% w ujęciu rok do roku.  W walucie lokalnej poprawa wyniosła aż 19,7% r/r. W pierwszym kwartale Bank kontynuował wzrost sprzedaży do poziomu 493,9 mln UAH (+53,2% r/r). Jednocześnie, Bank utrzymuje bezpieczne wskaźniki ryzyka nowej sprzedaży kredytowej. Wykorzystując polepszenie sytuacji makroekonomicznej na Ukrainie (wzrost PKB w I kw. 2017 na poziomie 2,2%), podjęto kolejne działania w zakresie poprawy struktury portfela w bilansie Banku. Kontynuacja bardzo konserwatywnej polityki tworzenia rezerw miała istotny wpływ na wynik „segmentu Ukraina”, jednak w dłuższej perspektywie przyczyni się do zmniejszenia wrażliwości Spółki na negatywne czynniki zewnętrzne. Na koniec kwartału aktywa Idea Bank Ukraina wynosiły ponad 0,5 mld PLN.

W minionym kwartale Grupa Idea Bank Rumunia wypracowała zysk netto na poziomie 0,2 mln PLN. Dzięki bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej Grupa odnotowała wzrost sprzedaży leasingowej o 5,1% r/r (do 114,9 mln PLN) oraz kredytowej o 31% r/r (do 119,1mln PLN). Poziom marży odsetkowej utrzymał się na poziomie 2,6%. Grupa utrzymuje wskaźniki ryzyka na stabilnym i bezpiecznym poziomie. Na koniec marca suma bilansowa Grupy Idea Bank Rumunia wyniosła blisko 1,8 mld PLN. Działalność bankowa Getin Holding w Rumunii po raz kolejny została uhonorowana prestiżową nagrodą. Tym razem Idea Bank Rumunia otrzymał tytuł „Bank Roku Credit Brokers Gala”, a jeden z jego produktów został uznany za najlepszą pożyczkę dla klientów indywidualnych.

Kontakt dla Mediów

Wojciech Sury

Wojciech Sury

Rzecznik Prasowy

w.sury@getin.pl