Informacje prasowe


Wyniki Grupy kapitałowej Getin Holding za 2016 rok


24.03.2017

Miniony rok był dla Grupy Getin Holding okresem poprawy wyników z działalności zagranicznej oraz krajowej. W 2016 roku Grupa wypracowała zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 259,0 mln PLN, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym niż rok wcześniej. Przychody operacyjne Grupy, z wyłączeniem transakcji jednorazowych, osiągnęły poziom 1,3 mld PLN i były o 13,9% lepsze w ujęciu rok do roku.

„Ostatni rok cechował się względną stabilizacją w Rosji i na Białorusi oraz istotną poprawą warunków makroekonomicznych na Ukrainie, co przyczyniło się do wzrostu rentowności prowadzonego w tych krajach biznesu. Widoczne są również pozytywne efekty działań optymalizacyjnych, które umożliwiły nam dostosowanie modelu biznesowego do obecnej sytuacji polityczno-ekonomicznej w tej części naszego kontynentu” – powiedział Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Obecnie wykorzystujemy sprzyjające warunki makroekonomiczne w celu poprawy struktury portfela w bilansie spółek działających w Rosji
i na Ukrainie. Nie wykluczamy również wzmocnienia kapitałowego Grupy Idea Bank Rumunia, ze względu na duży potencjał wzrostu oraz nowe wymogi kapitałowe” – dodaje.

W 2016 roku Grupa Idea Bank Polska wypracowała rekordowy zysk netto na poziomie 441 mln PLN, co jest rezultatem o 49,3% lepszym w ujęciu rok do roku. W wyniku uwzględniono 244,7 mln PLN (brutto) ze sprzedaży spółek GetBack i Debito. Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej przez Grupę Idea Bank osiągnęła poziom blisko 2,2 mld PLN. W efekcie realizacji strategii budowy portfela opartego o produkty wysokomarżowe, wynik odsetkowy Grupy wzrósł o 61% r/r (do 624 mln PLN). Bank kontynuuje również politykę obniżania kosztu finansowania (-7,8% r/r). Liczba klientów lokujących środki w Banku wzrosła w ciągu roku o 21%, a liczba ksiąg abonamentowych o 13,4%.  Marża oferowana przez Bank ponad stopę rynkową WIBOR spadła z 0,42% we wrześniu 2016 r. do 0,28% na koniec grudnia. Na koniec roku suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła ponad 21,5 mld PLN. Natomiast wskaźniki kapitałowe Grupy osiągnęły poziom: CAR 14,4%, i Tier1 12,0%.


MW Trade, mimo wyzwań jakie stoją obecnie przed sektorem służby zdrowia i samorządami, wypracował w ubiegłym roku 12,7 mln PLN zysku netto. W minionych kwartałach spółka zwiększała swoją efektywność biznesową i poszerzyła portfolio produktów, co umożliwiło pozyskanie nowych Klientów. Pozytywne trendy w rozwoju spółki są widoczne, pomimo zmian w finansowaniu służby zdrowia oraz wzrostu konkurencyjności na tym rynku. 

Działająca na terenie Federacji Rosyjskiej Grupa Carcade wypracowała zysk netto na poziomie 4 mln PLN. W 2016 roku Carcade realizowała program intensywnej restrukturyzacji,  poprawy struktury portfela oraz konsekwentnie odbudowywała wolumeny sprzedaży. W IV kwartale ubiegłego roku sprzedaż wzrosła o 46,2% względem III kwartału. Wynik odsetkowy w walucie lokalnej wzrósł o 22,6% w ujęciu kwartał do kwartału, a wynik prowizyjny wzrósł o 10,3%. Spółka pozyskała również linie kredytowe o wartości ponad 1,1 mld RUB, co umożliwi dalszy rozwój działalności leasingowej.

Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 21,3 mln PLN. Przez cały miniony rok Bank realizował działania związane ze skalowaniem prowadzonej działalności do aktualnych warunków rynkowych. Bank odnotował wzrost sprzedaży w segmencie MSP (+7,1% r/r) przy jednoczesnym, strategicznym ograniczeniu aktywności w segmencie consumer finance. Mimo niepewnych warunków makroekonomicznych odnotowano poprawę jakości portfela kredytów gotówkowych oraz wskaźników ściągalności zadłużenia. Grupa wypracowała również wzrost wyniku odsetkowego w BYN o 7,7% oraz ponad trzykrotny wzrost wyniku prowizyjnego. W minionym roku Bank wypłacił blisko 11 mln PLN dywidendy.

Dzięki wdrożonym działaniom optymalizacyjnym w 2016 roku dea Bank Ukraina odnotowała zysk netto na poziomie 10,2 mln PLN, co stanowi istotną poprawę względem poprzedniego roku. Przez cały ubiegły rok bank odnotowywał stabilny wzrost sprzedaży kredytowej, której wartość na koniec grudnia wyniosła 1,7 mld UAH (+65,3% r/r). Co ważne, bank utrzymuje bezpieczne wskaźniki ryzyka nowej sprzedaży kredytowej. Wykorzystując poprawę sytuacji makroekonomicznej na Ukrainie (wzrost PKB w 2016 roku na poziomie 2%) w drugim półroczu podjęto działania w zakresie poprawy struktury portfela w bilansie Banku. Bardziej konserwatywne podejście do tworzenia rezerw – mimo negatywnego wpływu na wynik „segmentu Ukraina” w 2016 roku – w dłuższej perspektywie przyczyni się zmniejszenia wrażliwości spółki na negatywne czynniki zewnętrzne. Na koniec roku aktywa Idea Bank Ukraina wynosiły ponad 0,5 mld PLN.

W minionym roku Grupa Idea Bank Rumunia wypracowała zysk netto na poziomie 15,2 mln PLN. Dzięki bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej Grupa odnotowała rekordowe poziomy sprzedaży leasingowej (485,3 mln PLN, +11,9% r/r) oraz kredytowej (470,7 mln PLN, +109,2% r/r). Towarzyszył temu wzrost marży odsetkowej z poziomu 2,6% na 2,9%.  Grupa utrzymuje również wskaźniki ryzyka na stabilnym i bezpiecznym poziomie. Na koniec roku suma bilansowa Gruby Idea Bank Rumunia wyniosła blisko 1,8 mld PLN. Celem strategicznym Grupy jest dalsza ekspansja na szybko rozwijającym się rynku i  wykorzystanie dynamiki rozwoju rumuńskiej gospodarki. Za swoje dotychczasowe działania Idea Bank Rumunia został uznany za m.in. „Bank Detaliczny Roku 2016” (Business Arena Magazine) oraz „Najlepszą Instytucję Finansową” (Capital Magazine).

Kontakt dla Mediów

Wojciech Sury

Wojciech Sury

Rzecznik Prasowy

w.sury@getin.pl